HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

26 Otto Mackeprang Det blev skæbnesvangert. I 1772 gik hun fallit. Carlisle House blev sat til auktion, og hun måtte vandre i gælds­ fængsel. Da hun atter kom på fri fod, camouflerede hun sig under navnet Mrs. Smith, vel sagtens for at vildlede kreditorerne. Hun førte en fortvivlet kamp for at holde sig oppe. Det gik dog mere og mere nedad for hende. En overgang forsøgte hun at drive et lille udskænk- ningssted med salg af æselsmælk. Også her svigtede hel­ det. Trist var og blev det. Hun endte sine dage i gælds­ fængslet i Fleet Street 1797, 74 år gammel. Barmhjertig var den tid ikke. Havde Holberg kunnet ane, hvordan Teresa Pompeatis skæbnetråde skulle føje sig, havde han måske set på hende med et særlig vågent blik. Nu blev hun slået i hartkorn med truppens øvrige deltagere, og de blev fra Holbergs side mildest talt mødt med ligegyldighed. Han finder, at det „at decidere, om en Stella synger bedre end en Pompeiate, eller om en Turcotti acqviterer sig bedre udi Actioner end en Rosa“, bør man afholde sig fra. „De fleste anse sig som Zirather“, når de kommer med „Italienske Operas“. At beskæftige sig med sligt er komplet unyttigt, ja nærmest til skade, for, som han tilføjer: „Man maa ikke lære de Ting, som man siden skal beflitte sig paa at forglemme, og som i Fremtiden bliver til ingen Nytte. Det skeer dog desværre ofte; og mærkes ikke uden forsiide, at Ungdoms Tiid er unyt­ tigt spildt“ (epistel 439).58 Tonen er således ikke blevet mildere over for de italienske sangere og deres be­ undrere. Egentlig var det tanken, at sæsonen skulle have væ­ ret sluttet i begyndelsen af marts 1749. Et avertissement i Kiøbenhavns Post-Rytter for den 24. februar bærer vidne derom. Man læser således: „Det giøres Publico hermed bekiendt, at siden det er den sidste uge, udi hvil­ ken Italienske Opera opføres, vorder der daglig heele

Made with