HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 9 0 H. og L. Ehrencron-Müller det første sendt Ansøgningen til Stiftam tmandens Er­ klæring. 1787. April. Det blev herunder Question, om denne Dom havde Kraft. For at giøre Sagen af blev en Commission befalet, som bestod af Conferents Raaderne Hersleb 36 og Bang 37 til at dømme om Ægteskabs Ophævelse og da delictum in puncto sexti af Manden var tilstaaet og beviist, blev Ægteskabs Ophævelse kendt gyldig og Fruen tillad t at givte sig. Af denne T illadelse har hun og strax benyttet sig og indladt sig i Ægteskab med en Hessisk Jagtjunker. 1786. Marts. Hvorvidt Lysten til at blive Author griber om sig, kan man slutte sig deraf, at en Haarskiærer 38 haver ladet udgaae en Subscriptions Plan paa hans samtlige Digte. Prisen er kuns 12 Sk., og altsaa Antallet af Subscriben- tere betydeligt. 1786. Juni. Den før ommeldte Haarskiærer har udgivet en Prøve af sine Værs, som icke kunde nægtes Biefald. 36) Hans Christopher Hersleb (1722-—1788), Viceborgmester i Kbh. 37) O luf Lundt de Bang (1731— 1789), A ssessor i Højesteret. 38) Under Pseudonym et Haarskiærer Hans Jacob Schw indt udgav Lorents Bynch (1758— 1828), der paa denne Tid laa som A lumnus paa Borchs Kollegium og 1787 blev Sognepræst paa Anholt, hvor­ fra han 1790 forflyttedes til Tønning og Træden i Aarhus Stift, et Skæmtedigt: Gravernes Lyksalighed. Nr. I-II. 1786— 87. Desuden deltog han med et Skrift i Fejden angaaende den nedenfor nævnte Smædeskriver Sigvard Lyche og udgav under eget Navn H eltedigtet: Trappiaden. 1795, der skildrede Fejderne m ellem de danske og norske Russer ved Kbh.’s Universitet (jv f. Rahheks Erindringer. I. S. 189 ff.).

Made with