HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Philip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 189 gaaer han derop, tager det eene af Lysene og da Munter spørger ham: hvad han tager sig for, støder Bradt til ham og siger ham, at han skulde lære ham at holde inde med saadanne urimelige Sager, som han der stoed og vilde indbilde Folk. Bradt blev ført ud af Kirken til Raadstuen og er overleveret hans Venner til Bevaring, som have maattet lade ham indlegge mod Betaling udi St. Hans Hospital. 1786. Sept ember. Følgende T ildragelse giør megen Opsigt. En Baron Buch- wa ld Brockdor f f 34 og hans Frue bliver eenige om at ville have deres Ægteskab ophævet. Det kunde ei her skee efter Lovene, hvorfor de giorde en Reise sammen til en tydsk Stad ,33 hvis Navn jeg ei erindrer. Her overtale de Retten til at dømme Ægteskabet ophævet og Dommerne søgte med megen Umage Exempler af den gamle H istorie, at et Lands Indbyggere vare udi Ægteskabs Sager dømte udi et andet Land efter sammes Love. De fandt nogle saadanne Begivenheder og skildte dem ad, disse kom her tilbage og indgik en Contract, hvorefter han mod at erholde 2000 Rdl. aarlig afstaaer hans Hustru Baroniet, hvilken Contract de ansøge confirmeret. Cancelliet skal icke tænke eens med de tydske Dommere, men have for 34) Ludolph Frederik Buchwald (1752— 1812), blev 1775 Kammer­ junker, 1776 cand. jur. og 1783 Kammerherre. Han ægtede 18/11 1777 Charlotte Amalie Brockdorff (1752— 1811) til Scheelenborg. Ægteskabet blev opløst; han ægtede 1/5 1786 Sophie Magdalene Leth (1752— 1837), og hans fraskilte Frue ægtede 9/3 1787 W ilhelm Theophilus Baron Stieglitz (1749— 1802), der antog Navnet Stieglitz Brockdorff. Buchwald havde 26/5 1784 erholdt B evilling til at føre Navnet Baron Buchwald-Brockdorff (jvf. Danmarks Adels Aarbog. XXX. S. 180— 81). 35) Maynberg (jvf. Luxdorphs Dagbøger, II. S. 368).

Made with