HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

188 H. og L. Ehrencron-Miiller Eenfoldighed fortalt til nogle af sine Venner sin Maade at frie paa, som bestoed deri, at da hans Gudinde var noget u-bevægelig imod ham, tog han den følsomme Ro­ man Sigvardts Kloster H istorie 30 i sin Haand, læste et stycke, sang derpaa et stycke af en Arie, fik Damen til at græde og fik Ja. Dette har en af hans forstilte Venner satt udi en temmelig slet vise Tone og ladet den trycke, men afbildet Personens Tilstand saa nøye, at enhver kunde kiende ham. Visen blev efter Anordning con fiske- ret, den er meer og meer udbredet paa Skrift. Ligeledes har man faaet Ørene i lang Tiid døvet med T itler paa Viser, som have været Anstændigheden for­ nærmende, men det er der og raadet Bod paa, derved, at Præsten Schønheider 31 har tilskrevet Poletie-Mesteren og anbefalet ham at lade Sagen undersøge nøye og for­ byde Bogtryckerne at udgive saadanne. 1791. Juni. En Kaabberstikker navnlig Bradt ,32 som udi nogle Aar har været lidet uroelig i Hovedet, og især grublet paa adsk illige Religions Spørsmaale, har nyeligen tildragen sig alt for megen Opmærksomhed. Han havde en Løver­ dag mødt et Fruentimmer, som tilforn havde tien t ham, og spurgt hende ad, hvor hun vilde hen. Da hun svarede, at hun vilde til Skrifte, bad han hende endelig ei at gaae til Alters Dagen efter. Hun lovede ham det, men gaaer om Morgenen derefter til Kirken. Bradt var im idlertid der og da han seer Præsten Munter 33 staae for Alteret, 30) Joh. Mart. Millers Siegwart en K losterhistorie, i tre Dele, der 1778 udkom i dansk Oversættelse ved H. J. Birch. 31) Johan Christian Schønheyder (1742— 1803) var i 1782 kal­ det til Stiftsprovst i Sjæ llands Stift og Sognepræst ved Vor Frue Kirke. 32) Frederik Ludvig Bradt (f. 1747). 33) Balthasar Munter (1735— 1793), Sognepræst ved St. P etri Kirke.

Made with