HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

P hilip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 187 som er opdraget paa W eisenhuuset heri Staden og siden af Dronningen er holdt frem udi Roeskilde Latinske Skole. Lærdt der nogle Aar siden hlev han Student. Aar- sagen til hans Paagribelse er den, at han tvertimod igien- tagne Befalinger og Advarseler har opholdt sig paa Slots­ gangene og i Forgemakkerne. Man legger dertil, at han har forlanget Audience hos høie Personer med u-rimelige Begiæringer og da Oberhofinarskallen og Hofmesterinden hafte afviist ham, skal han have begegnet dem meget u-høflig. Han skal efter Beretning have ladet sig antage enten ved de Vest eller Ostindiske Tropper som Soldat. Noget meere end alm indeligt maae det dog være, siden han saaledes blev tagen fangen, uden at noget offentlig Forhør (inden han afsendtes) blev foretagen. Man taler om, at Universitetet ville fordre ham tilbage fra Solda­ terstanden, da der skal være et Privilegium, hvorefter ingen Student er nød til at blive i Militair Tienesten, uden at Universitetets T illadelse er indhentet. Men ven ­ telig, som man kan slutte af den mod ham brugte Frem­ gangs Maade, ville han ickun lidet vinde ved at denne Ret blev paatalt. 1785. April. En vis Officeer, som skal giftes med en Frøken L; [i Marginen Capitain Bertoucli ,29 Frøken Liitken] har af Student. Im idlertid findes smstds. en N iels Ivar Bjerring, der 1784 blev Student fra Roskilde, og om hvem Bloch v il vide, at han døde som Student i Vestindien. Da Navnene Bering og Bjerring ofte samm enblandes, er det usikkert, hvilken af disse der sigtes til. 29) Frederik Ferdinand v. Bertouch (1749— 1786), blev 1778 Kap­ tajn og Kompagnichef ved Norske Liv-Regiment. Han ægtede 28/7 1785 Margrete Liitken (1766— 1794), Datter af Kommandørkaptajn Christopher Liitken og Charlotte Cathrine Weyse. Efter B.’s Død ægtede Enkep 8/10 1791 hans yngre Broder Frederik Julian Chri­ stian v. Bertouch (1764—1831) (jvf. Danmarks Adels Aarbog. III. S. 75). V isen findes næppe bevaret.

Made with