HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

186 H. og L. Ehrencron-Miiller og hvilke Virkninger have det. Justitz Raad Haaber 26 og Battier vare ærede og agtede Borgere, men maatte dog paa saa skræckelig en Maade tilsid st søge at undgaae Skammen. 1791. December. Acteuren Beck-~ havde indgivet til Theater Directionen 3 Comoedier, hvorved han haabede at faae en Sum af nogle Hundrede Rigsdaler til sin Gieids Afbetaling. Da Stykkerne ei bleve antagne, skrev han følgende Bekiendt- giørelse, som han forlangte indført i Adresseavisen: Da det har behaget Theater Directionen efter en langvarig Svaghed at berøve m ine 3 elskelige Børn NB her anførtes Stykkernes Navne, Livet, saa bekiendtgiøres saadant paa sædvanlig Maade til m ine Creditorers store Hiertesorg og forvisset om deres Deeltagelse ud i denne min Sorg frabeder jeg mig al Condolence. Contoiret vilde ei indføre dette Avertissement, endskiønt Censor tillod det. 1785. Novembe r. En Arrestant i Blaae-Taarn er bleven didbragt fra Slot­ tet, han har tilforn udi nogle Dage hensadt i Vagten paa Slottet, men slap derfra frie. Det er et ungt Menniske ,28 26) Otto Chr. Haaber tog sig af Dage, da Bedrageriet blev op­ daget. Værst gik det ud over den tredie Medskyldige, Kasserer Jacob Holm, der paa Mistanke for at have stukket betydelige Summer til Side blev holdt i Fængsel i 14 Aar, til han 1797 blev sat paa fri Fod. 27) Bernhard Henrik Beck (1748— 1797) var en meget flittig Skuespilforfatter. Han debuterede 1769 som Henrik i „Den h on ­ nette Am bition“ og forblev, skønt han ingenlunde hørte til de betydeligste Skuespillere, ved Teatret til sin Død. 28) Af Luxdorphs Dagbøger, II. S. 350 erfares hans Navn. Det var Bering, og af den her meddelte Oplysning, at han var Student (1783) fra Roskilde Skole, kan det (gennem U niversitetsm atriklen. III. S. 398) formodes, at hans fulde Navn var Christian Ludvig Be­ ring (f. ca. 1765). Om ham meddeler S. N. J. Bloch i Bidrag til Roskilde Dom skoles H istorie, 4. H. 1846, S. 41, at han døde som

Made with