HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

H. og L. Ehrencron-M iiller

184

1785. Ap r i l .

Aften-Postens Forfatter Emanue l Balling,23 som har meget u-høflig angrebet Forfatterne for Oeconomie- og Commerce-Avisen ,24 der hafte kaldet Aften-Posten et Blad, som ei er skrevet for det tænkende Publico, er ind ­ stævnet til Poletie-Kammeret for at giøre Reede for sit Forhold. Han har tilbudet sig at giøre offentlig Afbigt, men jeg troer det bliver ei derved, og det burde vel ei heller, da hans Angreb og Hevngierrighed over en For­ urettelse, som han for 8 te Aar siden ventede sig tilføyet af en af Forfatterne, som havde kaldet hans Arbeide for usle Smørerier og som dog vel ei var saa meget u-sandt. 1785. Maj. En vis Balling, som er langtfra at være en heldig D ig­ ter opvarter Publicum med Aars Tidender paa Vers. Man har derover giort følgende Cretik: Læseren siger: Din Vaar var lis, din Sommer kold og vandet Høsten bliver. Nu V interen jeg frygter den. Forfatteren svarer: Oden dig Warme giver. 1785. Juni. Commerce-Avisens Forfatter klagede over, at Aften- Posten hafte kaldet den Harlequin de Commerce. Poletie- mesteren, da han sku lle kiende i Sagen, læste Bladene igiennem , fandt i Commerce-Avisen det Ord: Harlequin 23) Em anuel B alling (1733— 1795). Han redigerede K iøbenhavns A ften-Post fra dens Begyndelse 1772 og udgav: Vaaren eller For- aaret. 1782. — Sommeren. Aarstidernes anden Deel. 1784. — V in­ teren. Aarstidernes fierde Deel. 1785, hvortil siden sluttede sig Høsten. Aarstidernes tredie Deel. 1788. 24) Hermed menes form odentlig: Efterretninger om den inden- og udenlandske Handel, Skibsfart, Fabrique og Manufactur-Væsen, der i Aarene 1782— 87 blev udgivet af Chr. Pram og F. E. Ehr- hardt.

Made with