HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Philip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 183 og han forløb sig indtil u-anstændige Talemaader, og derpaa gick sin Vej. Han anklagede samtlige for Con- sistorium , og disse besværede sig igien over ham, i hvil­ ken Anledning der corresponderes derom med Cancel- liet. Nogle af disse Medlemmer ville, at de alle, som have haft Deel udi Disputen, skulle have deres Pladser for­ brudte. Men de, som kiendte Universitetet og vidste Fri­ hedens Nødvændighed til at holde Dosmere ude, ønsker, at Sagen maatte behandles med meere Mildhed. Univer­ sitetet skal deraf ville tage Anledning til at udbede sig igien dets Jurisdiction, som det siden Hof- og Stads Ret­ tens Indretning har savnet .20 1785. Sept ember . En Prædiken 21 er udkommen med en Dedication til Bi skop Balle, hvor hans Meening, at Luthers Cathekis- mus var den bedste Lærebog i Religionen offentlig mod­ siges. Biskoppen har meget fortrydt paa den Dristighed, at en Præst i hans Stift tør offentlig tale imod ham. H imlen skee Tak, at det Slaverie er forbie, at man har maattet tie U-sandheder, naar en fornem Geistlig faldt paa at fortælle dem. 1785. Oktober . Bi skop Balle har ladet udgaae et Monitum til sit Stif­ tes Geistlige, at ingen maatte skrive imod Luthers Cathe- kismus eller om Kirkeskickene, for hvilken Cancelliet har tilsend t ham en forbindtlig Skrivelse. At Confessio- narius Bastholm udi en udkommende Religions Bog for Ungdommen 22 yttrer en modsadt Meening er ingen Over­ trædelse af denne Lov, da han ei staaer under Biskoppen. 20) jvf. H. Matzen, Kbh.’s Universitets Retshistorie. II. 1879. S. 139. 21) Det kan næppe fastslaas, hvem Forfatteren har været. 22) R eligions-Bog for Ungdommen. 1785.

Made with