HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

182 H. og L. Ehreneron-Miiller Man har endnu ei opdaget den egentlige Aarsag til hans Bortgang, thi en indtroffen Kiærligheds Sag med en T ienste Pige pleier nu ei at giøre folk landflygtige. 1785. Marts. Om Baron d’Orange, som udi Febr. Maaned absente­ rede sig, har man Efterretning, at han formedelst Gieid var flygtet til Swerig, hvorfra han har indsendt en An­ søgning om Moratorium og tillige at Kongen ville betale hans Gieid, da han ellers blev nød til at undrage Dan­ mark sine Talenter og lade sig engagere paa fremmede Stæder, hvor fordeelagtige Tilbud skal være ham giordt. Til denne Ansøgning har H. K. H. Kron Prindsen svaret, at den Pension af 600 Rdl. aarlig, som han har haft, maatte han beholde, naar han kom igien, men at for Resten ingen Gieid af Kongens Cassa bliver betalt, ham ey heller givet Moratorium. Nogle have sendt ham 100 Ducater, men man troer, at han ey kommer igien tilbage. 1785. Juli. Paa Borkens Collegio er reist sig en betydelig Stridig­ hed ; Pro f e s sor Baden hafte faaet en af sine Sønner 18 der indlagt og da denne efter Sædvane offen tlig sku lle for­ svare en D isputaz ,19 tog de andre Studerende Leilighed til at sige ham en heel Deel U-behageligheder, ligesom og stiklede paa Faderen, der var nærværende, fordi hans Søn der hafte faaet Plads, fordie han var en Søn af en Professor. Baden blev derved meget forbittred, ville for­ byde dem at fortsette Øvelserne, men det agtede de icke, 18) Torkil Baden (1765— 1849), Søn af Prof. Jac. Baden (1735— 1804), var 1784— 1787 A lumnus paa Borchs Kollegium (jv f. Johs. Pedersen, Borchs Kollegium s H istorie 1728— 1823. 1916. S. 68—69). 1 9) De iis, quæ in dijudicandis Stoicorum præceptis de honesto atque indolentia cavenda videntur. 1785.

Made with