HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Philip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 1 8 1 farlig for Religionen og Staten, at han loed anordne en Krigsret over Degnen. Dommerne ansaae Degnen straf­ skyldig for hans vovelige Meening og forbød ham Præ­ dikestolen. Degnen kom herover og beklagede sig over Dommen og underhaanden blev Commandanten advaret at bekymre sig aleene om de legemlige og ikke aandelige Stridsmænd. 1785. Februar. Af Adresse Aviserne seer man, at der averteres efter en Baron d ’Au range ,17 Saadan en Indkaldelse efter en Baron fortiener vel, at man kiender ham lidt nøyere, og jeg skal meddele hvad jeg har kundet opspørge om denne Avanturier. Han har opholdt sig udi et Aars Tiid paa. Fredensborg, og skal have havt en Slags Pension for at male paa Glas og sette en vis Sort Emaille paa Guld. Han roeste sig af en fornem Familie, men hvilken Avanturier giør icke det, og fortalte, at han for en Dueli maatte forlade sin Fam ilie. Han beraabte sig paa megen Indsigt udi Konsterne, men i Samtale med kyndige Folk, skal man have sporet megen Uvidenhed. Han paastoed, at han ved sit Ophold udi Tyrkiet hafte lært det Arabiske Sprog fra Grunden, men da nogle deri kyndige kom til ham for at tale med ham, anstillede han sig som uden for sig selv. Naar man dertil legger hans uformodentlige Bort- Reise, saa turde vel ei hans Fortienester være af de gode. 17) Adresseavisen 1785, Nr. 20 (4/2) indeholder flgd. Avertisse­ ment: „Da Baron d’Aurange i Fredags Middag d. 28. Januarii er bortreden herfra, under Foregivende næste Dag at ville komme hiem igien, men har ey siden den Tid indfundet sig; saa advares han hermed at indfinde sig eller tilkiendegive sit Opholdssted in ­ den 8 Dage efter dette Avertissement; i Mangel deraf lader jeg det efterblevne for det m ig Huusleien skyldende sælge paa offen t­ lig Auetion. J. M. Klemmer, Viinhandler, boende i Gottersgade Nr. 135“.

Made with