HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

H. og L. Ehrencron-Müller

180

3500 Rdl. er deels betalt ved 6 som tilhørte Professorerne og det manglende bleven tilskud t af Pro­ fessorernes egen Lomme, hvorfra dog maa undtages de rigeste Conferentsraaderne Hübner 13 og Rottbøl ,14 som unddroeg sig derfra. Consistorium har faaet en naadig Skrivelse, som tilkiendegav Kongens Rifald, da Univer­ sitetets Midler ei dertil vare anvendte. 1791. Marts. Nogle Personer finde Fornøielse i at kaste omkring paa S lottet Pasquiller paa fransk over Folk, hvilke man paa de første Bogstaver let kan kiende. De er hverken vittige eller gandske sande. Man har begyndt paa lige Maade at udstrøe Panegyrker( !), der ere tildeels een- foldige. De angaae ei de betydeligste Personer ved Hoffet. 1790. Januar. Paa Christiansøe er en Degn navnlig Andr e s en ,15 han har prædiket engang og yttret den Meening, at Hednin­ gene ei blive fordømte i Alm indelighed. Commandanten paa Fæstningen en Stiboldt 16 ansaae denne Sætning saa 12) jvf. H. Matzen, Kbh.’s U niversitets R etshistorie. II. 1879. S. 329. 13) Martin Hübner (1728— 1795) blev 1764 Professor ju ris ved Kbh.’s Universitet, men holdt aldrig Forelæsninger. 14) Christian F riis Rotthøll (1727— 1797) blev 1773 P rofessor Ordinarius i det medicinske Fakultet ved Kbh.’s Universitet. 15) C laus Andresen (f. 1751) blev 1772 Student fra Helsingør og kaldtes 1787 til Degn paa Christiansø, hvorfra han 1790 fo rfly t­ tedes til Østerlarsker—Gudhjem paa Bornholm , hvor han døde 1816. Han var en ikke helt uheldig og meget produktiv Digter, hvis Arbejder i nyeste Tid er blevet fremdraget af deres Glem­ sel, jvf. Ehrencron-Müller, Forfatterlexikon. I. S. 124 med K ilde­ henvisninger. 16) Thomas Christian Stibolt (1744— 1816) blev 1783 Komman­ dant paa Christiansø. og 10 Penge ,12

Made with