HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Philip Rosenstand-Goiskes Efterretninger I 79 trukken Nummer, saa de Kongelige Personer sad imel­ lem de andre uden Forskiæl. Fornøielsen tabte sig noget derved, at for at faae Lysningen desto smukkere ved couleurte Lamper blev Dampen næsten utaalelig og [i] den derved følgende Oos blev Klæderne meget bedær­ vede. 1790. Juni. I Anledning af Kronprindsens forestaaende Formæ­ ling 10 har en Person opslaaet ved Holmens Broe og nogle flere Steder et Trudselsbrev, som indeholdt i en meget pathetisk Stiil, at af det spaaede man sig ei godt, at man kunde ei lide Printz Carl, at den Dag, hans Datter kom, vilde man giøre til en Ødeleggelses Dag og havde man alt 7000 kiække, ædle og gode danske Borgere, som vilde sette National Cocarden paa Hatten. Politiet havde vel et Øie med at ei flere saadanne slette Skrivter skulde besudle vore Hiørner. Kronprindsen smilede ved at læse dem, som en Uting, der havde en lige saa stor Mængde af Usandheder som af Ondskab. Man skal ikke være gandske uvidende om Forfatteren af disse Placater men man følger den Regel, at gale Folks Handlinger bør ei tilregnes og Galskab holder sig ligesaalidt fra de høiere Classer i Rangen som fra den heele stoere Classe uden for den, saa enten disse kommer [fra] fornemme eller ge- meene Penne bliver Sagen den samme. 1791. Januar. Den af Kiøbenhavns Universitet opførte Æreport 11 i Anledning af Kronprindsessens Indtog og som kostede 10) Med Prins Carl af Hessens Datter Marie Sophie Frederikke. Bryllupet fandt Sted 31. Juli 1790 paa Gottorp. 1;l) U niversitetets Æreport var opført uden for Kommunitets- bygningen lige overfor Petri Kirke. En udførlig Beskrivelse af den haves i: Den mueligst fuldstændige Beskrivelse over Høitidelig- hederne i Anledn. af Kronprinds Friedrichs og Kronprindsesse Ma­ ries Formæ ling og Indtog i Kiøbenhavn. Kbh. (1790). S. 26—27.

Made with