HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

P hilip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 175 han en Surtout paa samme Facon og af samme Klæde, som hans Regiments Officerer bruge. Hans Ankomst la­ der han ei melde, men er tidt under Arbeidet til Stæde, saavel paa gammel Holm som paa nye Holm, og taler ofte ined Arbeiderne. Saadant glæder den gemeene Mand og Arbeidet vinder ved at blive seet af saa vigtige Per­ soner. 1786. Januar. I Anledning af Kongens Fødsels-Fest er opført en nye dansk Opera .6 Da General-Prøven derpaa skeedte, var Trængselen saa stor, at Vognene holdte i 2 Timer, inden de kom til Comoedie-Huuset. Denne afgik ei uden Skade, da endeel brugte Voldsomhed, og blev den vagthavende Officier givet saahiange Slag i Hovedet, at han derefter ligger syg. En Controleur Larsen er ved en Kaarde eller Sabel hucket saaledes over Haanden, at Blod-Aarene ere overskaarne. Musicken af dette Stycke er af en Preussisk Capell-Mester Neumann og bliver meget rost. — Han skal være tilbudet fordeelagtige Vilkaar for at blive her, men har ei modtaget dem. 1786. Februar. Kronprindsen i sær beskytter Skrivefriheden. Man for­ tæller, at gandske nylig skal en Mand af Anseelse fore­ stillet Hans Kongl. Høyhed, at det var vel om Censuren igien blev indførdt, men Høystsamme skal dertil have svaret, at han ansaae denne Friehed som det ypperligste Middel for en Regent til at blive underrettet om Hindrin­ ger, som ere i Veyen for et Lands Lyksalighed. 1786. Marts. Hvormeget Hoffet stræber ved sit Exempel at forjage 6) Den 31. Januar 1786 opførtes Operaen Orpheus og Eurydice med Tekst af Calzabigi, oversat af Charlotte Dorothea Biehl til Musik af Johann Gottlieb Naumann.

Made with