HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

174 H. og L. Ehrencron-Muller at et Værelse er paa Skibet, som ei er bleven aabnet, men Nøglen til samme saavelsom til A flucket med Sølv-Ser- visen sendt til Kronprindsen. Udi dette hemmelige Væ­ relse sku lle være Dronning Mathiltes og Kongen af Enge­ lands Portraiter i Legems Størrelse. Den som fører det er en Capt., der skal være den, som først besteg Skibet Ville de Paris, og ellers er en Yndling af Prindsen af W allis, hvilket sidste er nok til at viide hans Levemaade. Skibet overleverede han til Kronprindsen selv i egen høie Per­ son. Den heeder The honerable og skal Anledningen til den Present være denne, at Kronprindsen forlangte af den engelske Minister E lliot en Tegning af en Cutter, hvorpaa det engelske [Hof] strax har ladet denne bygge. Hvad Presents Officererne, saavelsom de Gemeene er­ holde, veed man ei, formodentlig i Precioser til de første. Det engelske Hof troer man at kunde vente herfra en Taf­ fel-Service af vores Porcelain, som virkelig giør Nationen Ære. Ingen Fabrik have vi, som med saa stærke Skridt have gaaet sin Fuldkommenhed i Møde, og Arbeidet, Teg­ ningen, Fiinheden skal ei give det saxiske meget efter. Vores Politikere drage af denne Foræring et fast Beviis for at A lliancen imellem Kronprindsen og den næstæ ld­ ste Princesse sku lle være nær .5 1785. November . Kronprindsen besøger i denne Tiid meget ofte Holmen, men ligesom han i alt føler en behagelig Simpelhed, saa lader han sig sette over til disse Værfter med simple Færgejoller. Hans Marechal og hans Løber er alt hans Følge og man seer ham nesten aldrig uden i Regiments Mundering med Støvler og Sporer. Nu om V interen har 5) jvf. Luxdorphs Dagbøger, udg. af E. Nystrøm . 1925— 30. II. S. 348. Der var paatænkt et G iftermaal med en engelsk Prinsesse, men Planerne herom strandede. I 1807 efterlod Englænderne dette Skib, men efter Kronprinsens Ønske blev det sendt til England.

Made with