HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

P hilip Rosenstand-Goiskes Efterretninger 1 7 3 veed jeg ei, men det veed jeg, at saadant altid er anstø­ deligt for mange. Denne dumme Stolthed vil vel faae sit Banesaar herefter, og vi maae tacke de Kongl. Personer derfor. H idintil har det været Brug, at de Kongl. Per­ soner alleene communicerede for sig. Men da de alm in­ delig Bededag bivaanede denne hellige Handling, blev det bekiendtgiort, at andre, som ville communicere, kunde herefter giøre det tillige med dem. Saadant anseer den tænkende Undersaadt ei med Ligegyldighed. 1785. Sept ember . Forleden Dag sendte Kronprindsen Bud at ville kom­ me paa runde Taarns Bibliotek 3 og Observatorium. Udi det Kammer, hvor Rostgaards Bogsamling var, laae 2 Favne Brænde. Kronprindsen sagde: Brænde og Bøger passer sig ei godt tilsammen. Bibliotekaren forklarede, at de kun hafte 2 Favne Brænde til Læse Salen, saa de ei turde legge det paa Lofted, for ei at m iste det. Da de derpaa kom ind i Læse-Salen, observerede Kammerherre Bylow ,4 at en Bielke laae nær ved Røret af Kakelonen og spurgte, om man ei maatte frygte for, at det kunde tænde Ild i samme, naar der var stærk Ild i Ovnen. O ! nei, svarede Kronprindsen, siden de har kuns 2 Favne Brænde, saa har det ingen Fare. 1785. Oktober. Her til er ankommen et Engelsk Skib, som det engel­ ske Hof har giordt vores Kronprinds en Foræring af, det er tremastet, uden til beklædt med Mahogoni, forsynet med en Sølv-Taffel-Service. Alle Meublerne ere af Ma­ hogoni. En Kakelovn af poleeret Staal med Guld ibrændt, skal have kostet 2000 £ Sterling, en Hængemaatte af blot Silke, kort alt hvad man kan tænke sig prægtig. Da man altiid har noget at legge til det sande, saa fortæller man, 3) Universitetsbiblioteket. 4) Den bekendte Mæcen Johan Biilow til Sanderumgaard.

Made with