HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

172 H. og L. Ehrencron-M iiller 9 Classer komme derind og andre Folk, som melder sig hos Ober-Hoff-Marechalen, men det har længe været en Vane at stiæle sig derind, og dertil bruges andres Biletter og Navne. Saadant vil mueligt for Fremtiden blive noget farligt, da Kronprindsen ei alleene har spurgt adskillige om deres Navn og Betieninger, men da endog en Hør­ kræmmer-Svend blev anviist en Plads uden for Ridder- Salen, da han stoed færdig at begynde sin Dands i sam ­ me. Han maatte barhoved gaae ud af Slottet, hvor ingen Vogn ventede paa ham. Og skal han af Desperation have revet sin Domino udi mange Stycker. 1785. April. Den 25de i denne Maaned har Kronprindsen glædet mange 100 Mennesker imellem Militaire. Fire Deserteu- rei sku lle for saadan Forbrydelse spasere igiennem en Allee geworbene Venner, som bleve Bødeler af Tvang og under sp iilte Huders Klang udviftet Ild med smidig Greene paa nys afklædte Ryggebeene (vide Kierlighed uden Strømper af W e s s e l )2 og da Paraden var opstilt, kom Bud, at Executionen sku lle opsættes til Kronprind- sens Ankomst. Da Hans Kongl. Høyhed kom paa P lad­ sen, gik han hen til Forbryderne, spurgte dem om Aar- sagen til Desertionen, og da de forklarede, at U-besin- dighed og Vildskab hafte givet Anledning, saa pardon­ nerede han dem, og tilkendegav tillige for de øvrige Sol­ dater sin naadigste Behag over, at saa faa havde forladt Kongens T ieneste i en Vinter som hafte givet saa megen Ledighed dertil. Han uddeelte 50 Rdl. til den gemeene Mand ved hvert Regiment. Og mon ei dette sku lle op- væcke meer Kierlighed til Landet og Kongehuuset end den Straf, som de sku lle have lidt. Om det er i West-Indien, som det er paa mange Stæder her, at den fornemme skammer sig ved at gaae til Alteret med den ringe, det 2) Lidt forvansket Citat fra 3. Optog af W essels Skuespil.

Made with