HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

P hilip Rosenstand-Goiskes Efterretninger forskellige Maaneder den samme Begivenhed opført un­ der snart den ene, snart den anden Overskrift. Der kan selvfølgelig ikke være Tale om at udgive den­ ne skrevne Avis, thi som saadan kan den vel betegnes, i dens Helhed, dels er den alt for omfangsrig, dels har en stor Del af Stoffet ikke mere nogen som helst Betydning, men et lille Uddrag af den vil dog maaske kunne have nogen Interesse som et Bidrag til Tidens Historie. Det mest forældede og uinteressante, næst efter Efter­ retningerne om Vejrliget og Handelen, er vel nok det, der sam les under Overskriften Politisk, men herunder henregner han alt, hvad der angaar Kongen og Hoffet, og her optegner han en Del Træk og Anekdoter, af hvilke her kan anføres et lille Udvalg. For øvrigt har jeg søgt at sam le Dele af det øvrige Stof om enkelte Personer, uddraget af alle de bevarede Aargange, saaledes at der i Noten anføres, i hvilke Aargange og Maaneder de findes. Ordningen af disse Personer er alfabetisk, hvad der for­ mentlig vil lette Oversigten. Den originale Retskrivning er bevaret. Selvfølgelig er det en Skønssag, hvad og hvor meget der skal tages med i et saadant Udvalg, og en anden Udgiver vil muligvis endnu kunne finde et og andet, som kunde have Interesse, men med det her foretagne Uddrag er i hvert Fald givet en Prøve paa, hvad disse Efterretninger indeholder. Udvalget begynder med en Del Notitser om Kongen og Hoffet. 1785. Februar. Der har udi denne Maaned været eengang Bal parée paa Ridder-Salen, hvor de nærværende ei alleene havde Dands, men og bleve bevertede med Spiisning og det som var meget glædeligere, at Kongen og Kron-Prindsen dandsede med andre end Hoffet. I sig selv skal kuns de

Made with