HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

170 H. og L. Ehrencron-Miiller disse Blade og gærne vilde redde dem for Efterverdenen, bragte i Erfaring, at Rosenstand-Goiske inden A fsendel­ sen til Subskribenterne havde ladet tage A fskrifter af dem. I en lille Notits har Malling selv berettet følgende om dem: „Nogen Tid før hans Død, hvilken han ahnede som nær forestaaende, gav han mig Løfte om, at be­ meldte Afskrifter skulde efter hans Død blive mig tilhø ­ rende. Dette Løfte opfyldte hans værdige Enke .1 De ud- giøre 7 Aargange i ligesaamange Quart-Bind. Ved Af­ skrivningen ere adsk illige Skrivefeil indløbne. Han har begyndt at rette dem, ved Leilighed vil jeg see at fort­ sætte Rettelserne. Adskilligt er deri indført efter løbende Rygter, som til Deels ikke er gaaet i Opfyldelse. Men sædvanligen har han og bemærket, at det ikke havde anden H iemmel end blot Rygter“. D isse Afskrifter, der strækker sig over Aarene 1785— 1791, findes nu i Det kongelige Biblioteks Manuskriptsam ling, hvor de har Signaturen Ny kgl. Samling 2100 h 4to. Som det fremgaar af Mallings ovennævnte Udtalelse, har han ikke besiddet mere end d isse syv nu bevarede Aargange, men af en Bemærkning i Aargangen 1786 ses, at Rosenstand-Goiske allerede begyndte Nedskrivningen af disse Efterretninger i Aaret 1783; de to Aargange 1783 og 1784 maa saaledes antages at være gaaet fuldstændig tabt. Fra Aar 1787’s Begyndelse sk ifter Efterretningerne noget Karakter, idet Rosenstand-Goiske begynder at op ­ tage Notitser, der har staaet i Aviser og andre periodiske Skrifter, dog ikke i nogen større Udstrækning. Stoffet deler han sædvanlig i forskellige Kategorier, saasom Politisk , Handel, Rettergang, Vejret, V idenska­ ber og Blandinger; Grænsen imellem disse Grupper er dog ikke videre skarpt trukken, og oftere finder man i !) Hans 2. Hustru Louise Judith, f. Kaas ( f 1818).

Made with