HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

8 Otto Mackeprang 1 7 4 2 .15 S k a l m a n g is n e p å e n a f d is s e k o m p o n is te r , m å d e t v e l b liv e e n te n V iv a ld i, i h v is o p e r a d e n til M in g o ttis s e ls k a b tid lig e r e k n y t t e d e k a s t r a t s a n g e r F ilip p o F in a z z i h a v d e f e j r e t tr iu m f e r i V e n e d ig 1 7 2 6 , e lle r P o r ta , h v is o p e r a j o t illig e v a r o p fø r t i T y s k la n d . U d e lu k k e s k a n d e t f o r m e n tlig h e lle r ik k e , a t k o m p o n is t e n v a r P o r p o r a , s om M in g o tti i 1 74 7 h a v d e f å e t k a ld t til D r e s d e n , o g s o m v a r s a n g læ r e r fo r M in g o ttis h u s t r u , d e n h ø j t e s tim e r e d e s a n ­ g e r in d e R e g in a M in g o tti. H e r er s å le d e s m a n g e m u lig ­ h e d e r . M å sk e o p e r a e n v a r e n p a s t ic c io . D e t v a r p å d e n tid s å r e a lm in d e lig t a t f lik k e f le r e k o m p o n is te r s m u s ik s a m m e n . S c a la b r in i h a r i s å fa ld s ik k e r t v æ r e t e n a f k o m p o n is te r n e . O p e r a e n „ F a r n a c e “ h a v d e tid lig e r e p å å r e t v æ r e t o p ­ fø r t a f tr u p p e n i H am b o r g m e d s a m m e r o lle b e s æ tn in g , i k k e fæ r r e e n d fir e a f o p e r a e n s a r ie r s k y ld t e s te k s t e r a f P ie tr o M e ta s ta s io (fr a „ D id o n e “ , „ D e m o f o o n t e “ , „ S ir o e “ o g „ A le s s a n d r o n e l l ’ I n d ie “ ). M e ta s ta s io v a r d a tid e n s b e ­ r ø m te s te o g m e s t fr u g tb a r e lib r e tto d ig te r . T il n æ s t e n a lle h a n s v æ r k e r , o g d e v a r m a n g e , b le v d er s a t m u s ik f le r e g a n g e , j a e n k e lt e a f v æ r k e r n e g ik lig e fr em p å v a n d r in g m e lle m k o m p o n is t e r n e .16 M an to g d e t ik k e s å n ø j e d e n ­ g a n g . H e lle r ik k e m e d d e lv is b e n y t t e ls e a f t e k s t e r n e i h e lt a n d e n s a m m e n h æ n g . I M e ta s ta s io s o p e r a te k s te r , d e r fo r s å v id t er t y p is k e fo r tid e n , lig g e r h a n d lin g e n u d e lu k ­ k e n d e i r e c ita tiv e t, m e d e n s a r ie n b e ty d e r e n fa s th o ld e n a f e n b e s t e m t a f f e k t , d. v . s. e t h v ile n d e m o m e n t. N o g e n fr em a d s k r id e n i h a n d lin g e n k a n a lt s å ik k e s ø g e s i a r ie n , d er i r e g le n fo rm e r s ig s om e n r e fle k s io n o v e r d e t f o r ­ u d g å e n d e r e c ita tiv . D e p e r s o n e r , d e r o p træ d e r i d e t M e- t a s t a s ia n s k e d r am a , er m e r e ty p e r e n d in d iv id e r . O g a n ­ t a lle t a f f o r e k o m m e n d e g r u n d ty p e r er r e t r in g e . E n v is s te r e o ty p i g ø r s ig d e r fo r g æ ld e n d e . H e r til k o m m e r , a t M e ta s ta s io y n d e r a t b e n y t te s ig a f g a n s k e a b s tr a k te r e ­ fle k s io n e r , h v o r v e d d e t s id s t e s k æ r a f in d iv id u a lit e t h e n -

Made with