HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

UDDRAG AF JOHAN PHILIP KNEYLN ROSENSTAND- GOISKES EFTERRETNINGER Ved H. og L. E H R E N G R O N-M t l L L E R B landt de Medlemmer af Rosenstand-Goiske Slægten, der har udmærket sig i Statens Tjeneste, indtager den i 1815 afdøde Bankdirektør Johan Philip Kneyln Rosenstand-Goiske en hæderlig Plads. Han var først be­ stemt for den gejstlige Stand, men slog senere ind paa Embedsbanen, idet han 1781 blev ansat i det vestindisk- gu ineiske Rente- og Generaltoldkammer, hvor han 1809 blev Deputeret, en Stilling han 1813 ombyttede med en D irektørstilling i Rigsbanken, hvor han dog kun virkede i to Aar. Medens han var ansat i det vestindisk-guinei- ske Rente- og Generaltoldkammer, begyndte han efter Anmodning af nogle Venner og Bekendte, hovedsagelig Einbedsmænd paa de danske vestindiske Øer, at samle Efterretninger om, hvad der foregik herhjemme, navnlig om saadanne Ting, der ikke kom i Aviserne, men gik fra Mund til Mund imellem Folk. D isse Efterretninger sam ­ lede han i maanedlige, skrevne Hæfter, som blev afsendt efterhaanden, og for hvilke Modtagerne betalte en vis Sum, som han dog til Tider maatte vente paa, hvad han undertiden beklager sig over. De originale Hæfter er i Tidens Løb forsvundet, men hans gode Ven, den be­ kendte Ove Malling, der havde haft Lejlighed til at se

Made with