HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 6 8 Chr. Axel Jensen de heraldisk urigtigt placerede hjelmblade. Men at de begge er bestilte i Holland eller nøjere sagt i Delft, kan der ikke være tvivl om. Efter at Lucasgildet i D elft var blevet stiftet 1611, tog den senere så berømte fajenceby førerskabet i Nederlandenes keram iske produktion, og selv om det endnu ved 1650 kan have sine vanskelig­ heder at skelne Delftervarerne fra andre hollandske fa­ brikata, svarer Werner Kloumans tallerken i hele sin karakter nøje til de ældste sikre frembringelser fra Delft, hvis portrætplatter, bibelske scener og landskabsdekora­ tioner fra disse år viser en lignende fast og fin streg. Og da både den hele og den skårede tallerken trods de for­ skelligartede dekorationsmetoder har samme hvide gla­ sur, samme skærv og samme plane, hvidglaserede bag­ side, bliver det sandsyn ligt, at begge sæt stammer fra Delft, om end fra to forskellige fabrikker .10 Der synes ikke i Holland at eksistere ganske tilsvaren de våbendekorerede tallerkener, og som Delfter-inkuna- bel kunde Bymuseets nye erhvervelse hævde sig i enhver europæisk fajencesam ling. Kulturhistorisk betegner den et ganske interessan t kapitel af borddækningens h istorie, et tidligt forsøg på at bytte træbrikker og tintallerkener med et bedre og renligere materiale og et spædt tilløb til de følgende århundreders porcelæns-æra. H istorisk for­ tæller den os meget om det københavnske bypatriciat og dets levevis på en tid, hvis rigdom vi nu kun aner, efter tre ildebrandes hærgen og tre århundreders ku ltursk ifter. 10) C. H. de Jonge: Oud-nederlandsche m ajolica en D elftsch aardewerk, Amsterdam 1947 (Kunstindustrimus. b ib l.). — Sml. ogsä F. W. Hudig: D elfter fayance, Berlin 1929. Naurdenburg & Rackam: Old Dutch Pottery and T iles, London 1923. E. M. Vis & C. de Gaus: A ltholländische F liesen I-II, Leipzig 1926-33. Vest- landske Kunstindustrimuseum , Bergen 1943-—45, s. 35—56.

Made with