HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 6 6 Chr. Axel Jensen manden ikke selv boet så langt uden for byen! Han resi­ derede på Amagertorv, i nærheden af sin svigerfader og sin fader, der ejede nuværende nr. 14, en anselig ejen ­ dom, hvortil der hørte 10 boder i Lille Helliggejststræde, og som var kendt under navnet „det lybske herberg“, fordi den i 1500-årene var en af stadens bekendteste gæstgivergårde, af lignende rang som „Oxekoppen“. Her boede hans moder Magdalene som enke endnu 1645, men snart efter overtog han den selv. Da den så sent som 1668 nævnes mellem stadens gæstgivergårde ,7 er det mu­ ligt, at Werner den yngre også har drevet herbergeri. Men sikrere er det dog, at han sin længste tid ejede og beboede en anden ejendom på Amagertorvs søndre side, nu nr. 9, hvor husstanden 1645 foruden mand og hustru talte fire mænd og to kvinder .8 Her var han altså genbo til sin fader, men næsten nabo til sin søster Magdalene, der var gift med købmand Henrik Friis, rådmand fra 1645 og kort inden sin død 1655 valgt til borgmester, et embede, han dog ikke nåede at overtage. De ejede nuvæ­ rende nr. 5 .8 Dette forhold nævnes, fordi det atter kan føre os til­ bage til vort egentlige emne. Thi på den med Amager­ torv 5 samhørende grund Læderstræde nr. 6 fandt kon­ servator P. Linde ved en grundgravning i 1911 blandt meget andet nogle skår af en fajencetallerken fra 1647, der nu opbevares i Nationalmuseet ,9 og som minder om den K loumanske. Den er lidt mindre, kun 20,7 cm i tvær­ mål, og dens blå bemaling er langt flygtigere gjort. Men også den har været dekoreret med to borgerlige våben. Hidtil har forsøgene på at bestemme disse været forgæ­ 7) O luf N ielsen IV, 333, V, 325. 8) H. U. Ramsing: Københavnske Ejendomme II, Strand kvar­ ter 57 og 60. Sml. Køb. Diplom . VI, 216. 9) Museums nr. D. 7809. Skårene viser, at der har været to eks­ emplarer, men af det ene er kun levnet nogle stumper af randen.

Made with