HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

En fajencetallerken fra 1648 i Bymuseet 165 Holmer, der fungerede som rådmand 1663— 72, men i øvrigt bortdestillerede formuen. Og det kan tilføjes, at hendes eneste overlevende søn, Carl Werner Klouman, forsøgte sig som godsejer og endte sine dage som for­ pagter på Gunderslevholm 1693. Thi det er måske for­ klaringen på traditionen om, at vor tallerken er kommet fra Sydsjælland. Som andre af tidens matadorer har Werner Wernersen også været grundejer i ret stort format. 1637 fik han af Christian 4. tilskødet en vejrmølle på Østervold bag den gamle Mønt, altså i nærheden af Møntergade. Desuden ejede han et grundstykke uden for stadens Østerport, som han mistede o. 1647, da den gamle konge anlagde Bremerholms admirals gård ved vejen fra Bremerholm til Nyboder .5 I erstatning tilskødede Frederik 3. ham 1651 en anselig haveplads i Søgaden uden for stadens nye Østerport. Skønt Christian 4.s Ny-København endnu stod som en uudfyldt ramme, drømte man på dette tidspunkt sangvinske drømme om en yderligere udvidelse af hoved­ staden nordpå helt ud til Søerne og Trianglen, drømme, der genspejles på tidens Københavnskort, og som fik de­ res dødsstød i belejringsårene 1658— 59. Han må derude have anlagt en ganske anselig lysthave, der har bevaret m indet om ham. Thi den er vist på Resens stik af Køben­ havn 1659, og endnu 1680 hæftede Werner Kloumans navn ved et vænge med have og bygning på den østre side af landevejen uden for Østerport, omtrent ved nu­ tidens Garnisonskirkegård .0 Men naturligvis har storkøb­ 5) Fra Arkiv og Museum I, 191 ff., hvor der mangler henvisning til V. K.s erstatningsskøde af 4. sept. 1651, sml. Køh. Diplom . III, 376. 6) Oluf N ielsen: Kjøb. Hist. V, 532. Målene i skødet af 1651 stemm er med PI. XXI i Lorenzen: Haandtegnede Kort 1600—60, men hvis Resens kort er rigtigt, må W. K. have ejet et større areal nærmere Østerport. Sml. Hist. Medd. om Kbhvn. 2. række, IV, 223.

Made with