HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 6 4 Chr. Axel Jensen Den næstældste, We rne r Kl ouman den yngre, fejrede 1636 sit bryllup med Ingeborg Mathiasdatter Mekkel- borg, datter af borgmester Mathias Hansen, der særlig bør m indes som bygherre for porcelænsfabrikkens gård. Amagertorv nr. 6 , i vore dage Københavns stateligste borgergård fra renaissancetiden. Født i borgmesterens tredie ægteskab, med Ingeborg Mekkelborg, var hun således halvsøster til Christian 4.s frille Kirstine Mads­ datter. Ifølge den over Werner holdte ligprædiken blev han som 10-årig dreng i peståret 1619 sendt til sin mødre­ ne slægt i Liineburg, siden var han som ganske ung i Holland, under pesten 1625 på Island, derefter for anden gang i Holland og kom derfra videre til London. Han havde altså set sig om i verden, inden han 1636 gik ind i faderens forretning, som han efter dennes død overtog. Ved 1650 nævnes han som overkøbmand, d. v. s. en af de to oldermænd for købmændenes og kræmmernes lav, og dertil vistnok bestyrer af det ostind iske handelskom ­ pagni, og også på anden måde nød han medborgernes tillid . 1648 var han en af de fire borgere, der tillige med borgmester og råd repræsenterede hovedstaden ved Fre­ derik 3.s hyldning, og 1650 havde han samme hverv, da prins Christian valgtes til tronfølger. 1651 blev Werner Klouman, forrige overkøbmand, indsat som rådmand, hvilken værdighed han beklædte til sin tidlige død 7. februar 1657. Allerede 1642 havde han købt gravsted i N icolai kirke tæt ved faderens, og knap 49 år gammel lagdes han i graven af en hidsig sygdom, som end ikke doctor Paul Moth, Frederik 3.s livlæge, vidste råd imod. I ligprædikenens blomstrende sprog hedder det, at han havde været afholdt af alle, besværlig for ingen og elsket af dem, der værdsætter retsindighed, bravhed og ubestik­ kelighed .4 Hans rige enke ægtede to år senere Peder 4) Professor, dr. theol. Jacob Knudsen: Progr. funebris Univ. Hafn. om Werner Klauman 13. febr. 1657, in folio (U niversitets- b ibl.).

Made with