HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

En fajencetallerken fra 1648 i Bymuseet 163 marts 1640 satte hans enke og hans efterlevende børn, 5 sønner og 1 datter, ham et epitafium, hvis tyske tekst er gengivet af Resen i hans Inscriptiones Hafnienses 1668 s. 170.3 Sønnerne blev alle handelsmænd, og de fleste af dem

Udsnit af byprospekt 1658 i Resens Atlas. Til venstre Werner K loumans have uden for Østerport.

gjorde gode partier. Den ældste, Nicolai, ægtede Ma­ thilde Motzfeld, en søster til Griffenfelds moder, og på grund af denne forbindelse var i øvrigt den gamle Werner mellem fadderne ved Peter Schumachers dåb. 3) Ep itafieindskriften er gentaget i N icolai Jonge: København, trykt 1945, s. 154, men ganske uselvstændigt og med slavisk gen­ tagelse af Resens åbenbare fejllæ sninger.

Made with