HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

160 Chr. Axel Jensen farver eller deres brede, flotte penselføring. På den lille, men velbevarede tallerken, hvis tværmål kun er 24 cm, er den blå dekoration mere tegnet end malet, lidt for­ sigtigt og tørt gjort ined meget spids pensel, men på samme tid alligevel så sikkert og overlegent, at de spinkle linier ikke kan tænkes at være en moderne forfalskers værk. På randen er der hum leranker, hvis fire afsnit sk illes af fire rosetter i to indbyrdes varierende typer, i bunden to våbenskjolde, der foruden årstallet ledsages af navnebogstaverne W K M: I M D. Det lyser ud af dem, at de ikke er adelige, men repræsenterer den slags heraldik, som borgerfolk komponerede til glæde for sig selv i den honnette ambitions morgendæmringstid, da de begyndte at føle som bypatriciere og ikke mere var tilfredse med de gammeldags, borgerlige bomærker. Mandsvåbnet har i skjoldet et laurbærkranset mands­ hoved, på h jelm en en fugleklo. Kvindevåbnets skjold fy l­ des af en hum leranke, der blot er en form indsket udgave af randornamentikken, og har som h jelm tegn en stående engel, måske en m indelse om, at borgerkvinderne, så længe bomærkerne var i brug, gerne nøjedes med et jesusmonogram eller andre religiøse symboler. Om tallerkenens historie kunde ejeren kun oplyse, at den var et arvestykke efter hans fader, der havde fortalt ham, at han engang i forrige århundrede havde fået den forærende af en bondekone på Sydsjæ lland, og at hun havde ejet en halv snes tallerkener af samme slags. Så lidet exact, som denne op lysn ing måtte siges at være, modsagde den dog ikke på nogen måde, at de bor­ gerlige våben kunde være danske, og det gjorde navne­ bogstaverne heller ikke. Kvindenavnets slu tningsbog­ stav, D, kunde i alt fald ikke være højtysk , og det var fristende at tyde det som et dansk „Datter“. Medens der er gode oversigter over danske adelsvåben, har man kun få hjæ lpem idler til at finde og bestemme borgerlige

Made with