HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 7 1 7 3 5 ) .11 N a v n lig s id s tn æ v n te s o p e r a s k a l h a v e v æ r e t a f s to r v ir k n in g . D e n s lo g P e r g o le s is „ O lim p ia d e “ (R om 1 7 3 5 ) h e lt a f m a r k e n .12 A lt d e tte er d og i d e n n e fo r b in ­ d e ls e k u n a f r e n t t e o r e tis k in te r e s s e . D e t s e r n em lig ud til, a t o p e r a e n , d er b le v o p fø r t v e d d en le jlig h e d , s le t ik k e v a r „ N e r o “ , m e n e n o p e r a v e d n a v n „ F a r n a c e , R e d i P o n t o “ , o v e r s a t fra it a lie n s k til t y s k a f T . C lita u . T e k s te n til o p e r a e n m ed r o lle fo r te g n e ls e fin d e s p å D e t k o n g e lig e B ib lio te k . P å tite lb la d e t, s om g e n g iv e s n e ­ d e n fo r i fa k s im ile , s tå r u d tr y k k e lig t, a t d e t v a r d e n n e o p e r a , d er fig u r e r e d e p å p r o g r am m e t fo r d e n 18. d e c em ­ b er . R e fe r e n te n til „ E x tr a o r d in a ir e R e la tio n e r “ m å a n ­ ta g e s a t h a v e få e t s in v id e n p å a n d e n h å n d . S e lv h a r h a n n æ p p e o v e r v æ r e t f o r e s t illin g e n . D e tte fr em g å r h e lle r ik k e a f d e n p å b e g iv e n h e d e n o fr e d e om ta le . O g h a n s k ild e h a r s ik k e r t v æ r e t m e r e o p ta g e t a f h e le d e n til s c e ­ n e r ie t k n y t t e d e p r a g tu d fo ld e ls e e n d a f, h v a d d er b le v f r em fø r t. M u lig v is d er s le t o g re t fo r e lig g e r e n f o r v e k s ­ lin g m e d „D e r g r a u s a m e N e ro o d e r d ie b e s tä n d ig e L ie b e “ , e t s k u e s p il, d er b le v g iv e t a f d e n s a m tid ig h e rm e d o p ­ tr æ d e n d e t y s k e s k u e s p ille r tr u p p å e t te a te r i S to r e K o n ­ g e n s g a d e u n d e r le d e ls e a f J u liu s H e n r ik v o n Q u o te n .13 D e tte s k u e s p il o p fø r te s 1. g a n g d e n 12. d e c em b e r 17 4 7 , a lt s å få d a g e fø r o p e r a fo r e s tillin g e n , o g g e n to g e s d e n 19. s . m ., d a g e n e fte r o p e r a f o r e s t illin g e n .14 H v em d er v a r o p h a v sm a n d til d en it a lie n s k e t e k s t til „ F a r n a c e “ , k a n ik k e o p ly s e s . E j h e lle r , h v e m d er h a v d e k o m p o n e r e t o p e r a e n . A d s k illig e it a lie n s k e k o m p o n is te r h a r fø r d e t t id s p u n k t , t a le n er om h e r , s k r e v e t e n s å le d e s b e t it le t o p e r a : A n to n io C a ld a ra (V e n e d ig 1 7 0 3 ), C arlo F r a n c e s c o P o lla r o lo (V e n e d ig 1 7 1 8 ) , G io v a n n i M aria B o n o n c in i ( L o n d o n 1 7 2 3 ), N ic o la A n to n io P o r p o r a (R om 1 7 2 4 ) , L e o n a r d o V in c i (V e n e d ig 1 7 2 6 ), A n to n io V iv a ld i (V e n e d ig 1 7 2 6 ) , G io v a n n i P o r ta (B o lo g n a 1731 o g M ü n ­ c h e n 1 7 4 0 ) , R in a ld o d a C a p u a (c a . 1 7 4 0 ) o g A r e n a (R om

Made with