HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

EN KØBENHAVNSK FAJENCETALLERKEN FRA 1 6 4 8 I BYMUSEET Af C HR . A X E L J E N S E N

P å forhånd må det vække nogen forundring, at der kan være tale om en københavnsk fajencetallerken , som har fejret 300 års jubilæum . Enhver fajencekender ved jo, at fabrikken i St. Kongensgade først startedes 1722— 23, og at den var den ældste i den slags her i lan­ det. Men allerede henved halvandet hundrede år tid ­ ligere havde de ældste, majolikalignende nederlandske fajencer fundet vej til Danmark, og efter jordfund at dømme har sådanne tinglaserede varer været ret alm in ­ delige her i København på Christian *4.s tid, både fade, kander, krukker og vægfliser (Hollændernes „tegels“ ). Selv om det grå eller brune tyske stentøj endnu dom i­ nerede markedet, måtte fajencernes sk innende hvide glasur med de brogede, kraftigt blå, gule og grønne de­ korationer vække opmærksomhed som noget nyt og h id ­ til uset. Der kendes da også enkelte, meget gamle fa jen ­ cer med danske ejernavne, således en Nationalmuseet tilhørende kande fra den første fajencefabrik i Hamburg, der foruden et bomærke med en væbnet arm bærer ind­ skriften : „Lauridtz Andersen Holst Lvtnant Anos 1624“, og som er det ældste, nøjagtigt årsfæstede exemplar af

Made with