HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

6 Otto Mackeprang u d e n v a r i b e s id d e ls e a f e t b e t y d e lig t f o r r e t n in g s ta le n t . H a n o p to g e s 1 74 9 i h o f v io lo n e r n e s k r e d s .9 F o r e s t illin g e r n e s ræ k k e å b n e d e s d e n 18. d e c em b e r 1 7 4 7 . U n d e r h e n s y n t il, a t d a g e n n e to p f a ld t s a m m e n m e d d r o n n in g e n s 23 å rs fø d s e ls d a g , g a v M in g o tti h e le h o f s ta b e n g r a tis a d g a n g . D e n n e g e s t u s b e lø n n e d e s fr a k o n g e n s s id e v e d , a t h a n s k æ n k e d e M in g o tti 6 0 0 r d lr ., d a o p e r is te r n e e lle r s ik k e k u n n e t je n e n o g e t v e d f o r e ­ s t illin g e n . O m d a g e n s fo r lø b b e r e tte s d er i d e t k ø b e n ­ h a v n s k e m å n e d s b la d „ E x tr a o r d in a ir e R e la t io n e r “ fo r d e c em b e r 1 7 4 7 , h v o r d e t h e d d e r , a t d r o n n in g e n s „ 2 3 .d e F ø d s e ls - F e s t “ b le v m e d „ s to r P r a g t v e d H o v e o g u n d e r a lm in d e lig e F r y d s - B e v iis n in g e r c e le b r e r e t “ . D a k lo k k e n v a r „ h e n v e d 5 S le t “ , b e g a v k o n g e n , d r o n n in g e n o g k o n ­ g e n s s ø s te r , p r in s e s s e L o u is e , s ig til „ S lo tt e t C h a r lo tte n - b o r g , h v o r H ø is a m m e a lle r n a a d ig s t b e h a g e d e a t a n h ø r e e n I ta lie n s k O p e ra , s o m d a f ø r s t e G an g b le v o p fø r t, o g v a r b e t it le t N e r o , h v ilk e n m e d F o r n ø je ls e b le v a n h ø r t a f d e t H ø j-K o n g e l. H e r sk a b o g a n d r e t ils t e d e v æ r e n d e , s o m v a r e t il s tø r s te D e le n H o f-C a v a le r e r o g R a n g s -P e r s o n e r in d til J u s titz -R a a d e r in c lu s iv e “ . K l. 7 „ r e to u r n e r e d e d e t H ø j- K o n g e l. H e r sk a b ig ie n til C h r is tia n s b o r g , o g s a t te s ig til d e t K o n g e l. T a f e l“ .10 I n g e n a f d e h is t o r ik e r e , d er h a r b e s k æ ft ig e t s ig m ed d e tte em n e , s y n e s im id le r tid a t h a v e n o g e t k e n d s k a b til d e n o m t a lt e o p e r a „ N e r o “ . S å h e lt m æ r k e lig t er d e tte n u ik k e . G a n sk e v is t f in d e s d er f o r s k e llig e o p e r a e r m ed d e n n æ v n te tite l, s om d e r e v e n t u e lt k u n n e v æ r e ta le om a t h e n fø r e til b e g iv e n h e d e n d e n 18. d e c em b e r 1 7 4 7 . I ta ­ lie n s k e „ N e r o “ -o p e r a e r er s å le d e s s k r e v e t a f C a rlo P a lla - v ic in o ( o p f ø r t i V e n e d ig 1 6 7 9 ) , C a rlo P o r s ile (N e a p e l 1 6 8 6 ) , A n to n io G ia n e ttin i (M o d e n a 1 6 9 1 ) , G ia c om o A n ­ t o n io P e r ti (V e n e d ig 1 6 9 3 , B o lo g n a 1 69 5 o g V e n e d ig 1 7 1 5 ) , G iu se p p e M a ria O r la n d in i (V e n e d ig 1 7 2 1 ) , G iu- s e p p e V ig n a ti (c a . 1 7 2 5 ) o g E g id io R o m o a ld o D u n i (R om

Made with