HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

148 Chr. Axel Jensen Problemet vilde i al fald kræve en sammenligning med andre af Christian 4.s spir, som vilde føre alt for vidt her, hvor det end ikke er meningen at repetere børs­ spirets æ ldste bygningshistorie. Kun ganske kort skal det nævnes, at de gamle skrøner 0111 , at det (og alle sandstensprydelserne) skulde være krigsbytte fra Kal- mar, naturligvis er ganske urimelige .4 Rentemesterregn- skaberne i Rigsarkivet giver særdeles nøjagtige op lysn in ­ ger om dets tilb livelse. Tømmeret i „sp idsen“ på Rørsen blev hugget af den københavnske tømmermester og sp ir­ bygger Vidt Kragen 1624, blytækningen udførtes af skifertækkeren Valentin Picker, maleren Anders N iel­ sen forgyldte fløjstangens kroner og knapper sam t selve vindfløjen , og spirets største mærkværdighed, de fire drager, formedes af poussereren Ludv i g Heidtrider, der i regnskaberne nævnes som indvåner i København. Gen­ givet i moderne sprog oplyser posterne om hans arbejde: 24. april 1624. 100 rigsdaler på regnskab af de 600 da­ ler, ham er lovet for 4 drager, han skal gøre til den spir og spids på den nye Børs. Herefter følger fra 3. ju li 1624 til 30. ju li 1625 en række å conto udbetalinger og til slut den endelige af­ regning 31. august 1625. 30 rigsdaler, hvormed ham nu alde­ les er blevet afbetalt 600 slettedaler, som ham på kgl. maj. vegne er lovet og tilsagt for 4 store drager, han har forfærdiget for hans maj., som er opsat omkring spiren førtes af H. C. Amberg og af ham skænkedes til Bymuseet, er unøjagtig i gengivelsen af fløjstangen. Men Fengers opm åling blev udført under særligt gunstige forhold, da der var rejst stillads om spiret, efter at grosserersocietetet, skræmmet af et voldsom t torden­ vejr natten m ellem 23. og 24. maj 1893 havde besluttet at sikre Børsen mod lynnedslag. Og herefter har Amberg korrigeret en senere tegning. 4) Sml. f. ex. Thurah: Hafnia hodierna, 1748, s. 104.

Made with