HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Småstykker Liuder paa Dansche saaledis: 1.

1 4 4

Velsigne O Gud! den Haand, som denne Grundsteen fæste th ill tappre Helters Bæste, som for deris Fædren-Land har wofu it oc hengifu it saa w illig Blod oc Lifuit. 2 . Wor Konge Arfue-her lar alle Rigs Provinzer wed sine Arfue Prindzer Et Huus anstille her, i huilked mand schal quæge de saarede oc læge. 3. Det ynsche huer Danschmand god, at H imlen oc befæstter fra Øster indtil Wæster, det gandsche Konge-Blod, slig Lycke blomstre maa, mens Nord oc Synden staa.

Imellem huert Wers pauserede Sangerne lidet, im id ­ lertid gafue huer Gang ofuenbemeldte Mariner en zirlig Salve af Musketter, oc af det kongel: Admiralschib blef huergang 9 Stoker losede. Der dette war forrettet, be- gafue sig Hoybemeldte Arfue Prindzer med de hoye Raad paa Floden, huor de med mange Stokers Losning blefue bewelkommede och derpaa spisede. Th. Thaulow.

Made with