HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

142 Småstykker Hoyheed tillige med sin Hr. Broder, hans prindzelige Hoihed Prindz Christian, udi nogle hoye kongelige Raadz Ledsagelse oc Folgeschab med adschillige Chalou- per kom till den Stæd, huor forbemeldte Huus schall opbiuges, stigede paa Landet, blef hand udaf nogle hoye kongelige Ministris undfangit oc, huor Grundvolden b lef lagt, henledsagit. Weyen fra Stranden indtil derhen war paa begge Sider med rødt Klæde bedeckit, oc derhoes camperede et Regimente Mariner. Effter at mand nu dend forste Grundsteen, som war udhuulet, med en W ind hafde nedhidssed, blef derudi udaf hans kongelige Hoyhed tho schonne oc rare Giase med rod oc huid W iin fuldskenkende indsatte oc der- ofuer paa lagt een Plade, huorpaa folgende Inscription oc de danske Riim ware indstukne. Hic A Manu F lorentissim i Principis

F R I D E R I C I Tacite Recondor Ut Clare Loquar Sere Posteritati Beneficam Augusti Daniæ Norvegiæq: Monarchæ C H R I S T I A N I V in Cives Suos Providentiam hoc Quoque Prytaneo Elucentem in Quo Vulnera Pro Asserenda Regis et Patriæ Gloria fortiter Excepta Liberali Mensa Pensantur Mulcentur opportunum Solatium præsentibus Acre incitamentum futuris

(På dansk: Her, lagt af den højædle prins Frederiks hånd, sk ju les jeg i tavshed, for at jeg kan fortælle en sen efterslægt om Hans Majestæts, kongen af Danmark

Made with