HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Småstykker 141 — Når det hedder, at Peder Christensen måtte miste sin fred, betyder det, at han måtte afstå sit fæste og for­ lade gården i Brønshøj. Dette skete allerede i maj. Går­ den var en del forfalden, så eftermanden fik et års fri­ hed for skat og landgilde (fra maj 1697 til maj 1698). Det hedder udtrykkeligt i ridefogdens regnskabsbog for fæstegården, at „han frakom Gaarden i Henseende til en Drabssag, som han haver været i med“. Lars Pedersen havde jo ved sin flugt påtaget sig skyl­ den, mente man. Om man senere fik fat på ham, har ikke kunnet oplyses. Det var jo i hine tider langt lettere at rømme fra landet end nu til dags. Øjensynligt har hans kone været indforstået med mandens flugt, og sag­ tens har de hin nat, d. 22. februar, drøftet sagen bag alkovegardinet. Det er nok også uden for al tvivl, at han har haft hjælpere, så meget mere som han udtrykkelig betegnes som „en svag mand, der var beladt med syg­ dom“. Men slå kunne han altså, også hvor han helst ikke skulle, og det blev hans ulykke. Man kan heller ikke helt fri sig for den tanke, at „flasken“ kan have spillet en rolle. Folk drak i de tider over al måde, og det er forståeligt, at de særlig om vinteren måtte have noget at „styrke“ sig på, når de var ude på de kolde slædeture.3 Vald. Møller. 4. Grundstensnedlæggelse til Marinens ældre Kvæst hus, nuv. Det forenede Damp ­ ski bs s el skabs kont orbygn ing i Kvæsthusgade, København. A fskrift af en beretning i gehejmeråd Christoffer Sehestedts arkiv på Ravnholt, Fyn. Anno 1684. Den 26. May blef her i Kiøbenhafn med synderlige Ceremonier af hans kongel. Höiheed vor Naadigste Ar- fueprindz Prindz Friderich, den förste Grund-Steen lagt til det ny Quæsthuus. Der höistbemeldte hans Kongelige 3) Tingbog for Københavns Amts Birk, Sjællands Landstingspro­ tokol, Fæsteprotokol for Ridefogden paa Krongodset i Københavns Amt.

Made with