HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

4 Otto Mackeprang t j e n t e s o m t e a te r m a le r s a l. D e r b le v a lt s å ik k e s p ille t p å d e n n e s c e n e . I 17 5 0 u d n æ v n te s F a b r is til v ir k e lig k a n c e llir å d . H a n s d e k o r a tio n e r b e n y tte d e s la n g t o p i t i­ d e n , j a e n k é lt e fo r e k o m m e r e n d o g i in v e n t a r f o r t e g n e l­ s e r fr a d e n f ø r s t e h a lv d e l a f d e t 19. å r h u n d r e d e . E fte r a t k u n s t a k a d e m ie t i 1 75 3 h a v d e t a g e t C h a r lo tte n b o r g i b e s id d e ls e , g a v h a n t e g n e u n d e r v is n in g d ér . H a n d ø d e 1 7 6 1 .6 R id d e r s a le n s v a r e r til d et, d er n u er k u n s t a k a d e m ie t s f e s t s a l, o g s å k a ld e t a n t ik s a le n e lle r f ig u r s a le n e fte r de h e r o p s t ille d e a f s tø b n in g e r a f a n t ik k e s ta tu e r . D e n n e sa l g å r g e n n e m to s to k v æ r k o g h a r s o m fø lg e d e r a f to ræ k ­ k e r v in d u e r o v e r h in a n d e n , n o g e t d e r ik k e k læ d e r s a le n i d e n s n u v æ r e n d e t ils t a n d , s o m s ta m m e r fr a k la s s ic is ­ m e n s tid . O m d a n n e ls e n f a n d t s te d 182 7 e fte r te g n in g e r a f a k a d em ie ts d ir e k tø r , p r o fe s s o r C. F . H a n s e n . O p r in ­ d e lig h a v d e s a le n e t g a n s k e a n d e t u d s e e n d e .7 O p ly s n in ­ g e r h e r o m f in d e s i e n a f r e n te s k r iv e r M a th ia s R a sm u s ­ s e n o g d e n k o n g e lig e b y g m e s te r J o h a n C o n ra d E r n s t u n d e r s k r e v e t o v e r s ig t, b e te g n e t s o m „ I n v e n ta r iu m o g B e ­ s k r iv e ls e “ , fr a 1 6 9 9 s a m m e n h o ld t m e d n o g le e ta g e p la n e r , s o m b le v te g n e t a f s lo t s f o r v a lt e r V o la n d i 1 7 1 6 . D e r v a r d e n g a n g e t o m lø b e n d e g a lle r i, s o m m a r k e r e d e e t a g e a d s k ille ls e n o g b id r o g m e g e t til a t g iv e r u m m e t k a ­ r a k te r a f f e s ts a l. D e t er v is t n o k d e t f ø r s t e e k s e m p e l a f d e n n e a r t i D a n m a r k . R id d e r s a le n s lo f t v a r „m e d m a le t P la f o n d u d i P e r s p e k tiv e r “ , ia lt 15. P e r s p e k tiv e r n e v a r in d f a t t e t m e d tr æ lis te r . D e r er s ik k e r t h e r t a le om m y t o ­ lo g is k e s c e n e r , s o m tæ n k e s a t fo r e g å i lu f t e n , s å le d e s at lo f t e t s y n e s g e n n em b r u d t a f å b n in g e r . V æ g g e n e v a r u d ­ s ty r e t m e d træ p a n e le r , in d d e lt m ed p ila s t r e . D is s e n å e ­ d e d o g ik k e til g u lv e t, m e n u n d e r d em v a r d er e t b r y s t ­ p a n e l, s o m f o r t s a t te s in d u n d e r v in d u e s n ic h e r n e o g v a r m a le t m e d k r ig s a rm a tu r . P a n e le t m e lle m p ila s t r e n e v a r d e k o r e r e t m e d „ K r ig s fe s t o n e r “ . D e s u d e n v a r d er p å

Made with