HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

128 R. W illerslev foruden af dyrtid også navnlig påvirkes af arbejdsløs­ hed, der ofte vil falde sammen med synkende priser. Men en vis parallelisme finder man dog i tiden før 1870 — begge kurver når således et højdepunkt i tiden omkring 1855 og 1868. Når de to kurver i tiden efter 1870 fjerner sig kraftigt fra hinanden, tyder det på, at der herefter foregår en forbedring af den samlede arbejderklasses såvel nom inelle som reale løn. I tiden efter 1848 brød en mægtig velstandsbølge ind over Danmark. Man har mangfoldige udtryk herfor. Et forsøg på at udregne nationalformuens stigning har så­ ledes givet til resultat, at denne er steget til omkring det dobbelte i tiden fra 1848 til 1864, hvorefter der indtræ­ der en ny fordobling i tiden indtil 1884.53 Man har også fremhævet, at der i tiden fra 1840erne er tale om en vældig stigning i forbruget af luksusartikler, bl. a. suk ­ ker og kaffe. Det vil imidlertid af det foregående fremgå, at denne op fattelse sikkert er forkert. Forholdet er sna­ rere det, at den mindre bemidlede del af befolkningen ikke havde råd til at købe det gode danske kød, flæsk og smør. Det eksporteredes til England, og til gengæld importerede vi amerikansk flæsk og fedt, billige bom­ u ldsstoffer samt kaffe og sukker.54 Befolkningens for­ brugsvaner blev i årtierne efter 1850 totalt omlagt, og madmæssigt betød det for den mindre bemidlede del af bybefolkningen, at man gik over fra et „grød og øl stade“ til et „brød og kaffe stade“. Dette kan så langtfra tages til indtægt for en påstand om en stign ing i velstanden, men er formentlig langt snarere et udtryk for forarmelse, som gik hånd i hånd med en hidtil uset rigdomsforøgelse i andre sam fundslag. Hvor hårdt trængt de københavnske arbejdere var i

Made with