HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 3 a t d e n d a h e r s k e n d e to n e i K ø b e n h a v n g jo r d e e t g æ s t e ­ s p il til e n u m u lig h e d .5 C h r istia n V T s p ie t is t is k e r e g im e s tille d e s ig h in d r e n d e i v e je n fo r a lt te a te r liv i h o v e d ­ s ta d e n . S å s n a r t la n d e s o r g e n e fte r C h r istia n V I ’s d ød d e n 6. a u g u s t 17 4 6 im id le r tid v a r fo r b i, s k ik k e d e F r e d e r ik V b u d til P ie tr o M in g o tti, d er da h a v d e h o v e d s ta tio n i D r e s d e n , om a t h a n m ed s in tr u p s k u lle k om m e til K ø ­ b e n h a v n . D e n n e m e d d e le ls e b le v a f M in g o tti m o d ta g e t m ed å b n e a rm e , th i e fte r a t h a n h a v d e m is te t d e f r e m ­ r a g e n d e s a n g e r in d e r R o sa C o sta ( s e n e r e M dm e T o r e lli) o g G io v a n n a d e lla S te lla (s e n e r e M dm e L o c a t e lli) , som i 17 4 5 h a v d e fo r la d t h a m fo r a t ta g e e n g a g em e n te r a n ­ d e ts te d s , v a r h a n s in d tæ g te r fa ld e t m æ r k b a r t. D e t t i l ­ b u d , d er b le v g iv e t h a m fr a d e t d a n s k e h o f, v a r s tr å ­ le n d e . H a n s k u lle fr a m id te n a f d e c em b e r 17 4 8 til e fte r p å s k e n 1 7 4 9 h a v e e n u n d e r s tø tt e ls e p å 1 00 0 r d lr ., d e r til fr i s k u e p la d s , m u s ik o g b o lig . M in g o tti s lo g s tr a k s til o g r e js t e så h u r tig t som m u lig t til K ø b e n h a v n , h v o r h a n a n k o m o m k r in g d en 9. d e c em b e r 174 7 o g m ed h e le s in s a n g e r s k a r e b le v in d k v a r te r e t p å C h a r lo tte n b o r g . I C h a r lo tte n b o r g s r id d e r s a l b le v d er in d r e tte t e t t e a ­ te r , h v o r til m a le d e s e n s e r ie p o m p ø s e d e k o r a tio n e r i d e n o p h ø je d e s til, s om s e ls k a b e ts r e p e r to ir e g jo r d e k r a v p å . S å v e l d e s c e n e te k n is k e in d r e tn in g e r s om d e k o ­ r a tio n e r n e u d fø r te s a f J a c o p o F a b r is , en m e s te r p å s it fe lt . D e n n e v e n e t ia n s k e m a le r , d er e n tid h a v d e v æ r e t h o fm a le r i K a r ls r u h e h o s m a r k g r e v e K a rl W ilh e lm v o n B a d e n -D u r la c h , b o s a tte s ig i K ø b e n h a v n 1 74 7 o g v a r da e n b å d e b e r øm t o g e r fa r e n te a te r m a n d . F o r in d e n h a v d e h a n v ir k e t s om te a te r m a le r i H am b o r g , L o n d o n o g B e r ­ lin . H a n k n y t t e d e s til k o m e d ie h u s e t p å K o n g e n s N y to r v s om d e n f ø r s t e i r æ k k e n a f d e tte s te a te r m a le r e . A f tø m ­ m e r m e s te r F . J . Z u b e r b le v d er i 1 7 4 9 b y g g e t e n „ S c h e n e “ fo r h a m i C h a r lo tte n b o r g s g å r d . D e t v a r e t sk u r , d er

Made with