HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår

]Q 5

T a b e l 7. Anslåede ugentlige f ødevar eudgi ft er for f abr i ksarbe jder i i tabel 2.

3 rugbrød ........................................... 1 pd. fedt ............................................. 1 pd. smør ......................................... % pd. kaffe med tilbehør ........ 2 pd. puddersukker ....................... 1 gang varm middag a 2 mk. ...

2 mk. 12 sk. 1 mk. 3 sk. 2 mk. 8 sk. 2 mk. 5 mk. 4 sk. 2 mk. 2 rd. 64 sk.

I alt

Det vil med andre ord sige, at vedkommende arbejder har brugt omkring tre femtedel af sine levnedsm iddel­ udgifter til brød og madfedt, snarere mere end mindre. Varm mad har været en sjældenhed, som han kun har kunnet tillade sig på søn- og helligdage. Han har til dag­ lig levet på et fedtebrøds- og kaffestade. Brændevin og tobak har der ikke været tale om. Om post III i tabel 3: brændsel, belysning og renlig­ hed, er ikke meget at bemærke. Til brændsel brugtes i København kul, tørv og brænde, for belysningens ved­ kommende havde petroleum vundet indpas. Post III er i tabellen selvstændig opgjort i 4 tilfælde og varierer mel­ lem godt 50 og godt 70 rd. Men det er naturligvis en udgift, hvor store svingninger kan gøre sig gældende, og det er værd at bemærke, at arbejder nr. 19 paa tabel 3 opgiver kun 48 rd. for brændsel, lys, renlighed plus klæ­ der. Slår man efter i de førnævnte fire arbejderfamiliers husholdningsregnskaber, finder vi anført som udgift for brændsel og belysning henholdsvis 71 rd., 56— 57 rd., 66 rd. og 31— 32 rd. I 14 tilfæ lde kan vi på grundlag af tabel 3 opgøre de samlede udgifter til post II og III, altså til fødevarer, brændevin og tobak samt brændsel, lys og renlighed. De 14 fam ilier, der her er tale om, har en gennemsnitlig

Made with