HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 1 4 R. W illerslev struktioner af denne art. Hvad man imidlertid med sik ­ kerhed kan fastslå ud fra de foreliggende beregninger, er, at en arbejderfam ilie med 2— 3 børn og med en føde­ vareudgift på omkring 3 rd. 4 mk. ugentlig — og dem må der givetvis have været mangfoldige af —- har brugt omkring halvdelen af deres kostpenge til brød og mad­ fedt, og de har ikke haft midler til at spise varm mad hver dag. Som pålæg har man fortrinsvis anvendt pud­ dersukker. Er andet pålæg anvendt, må det have været på bekostning af de varme retter. Det er i øvrigt ganske in teressant og styrker for så vidt tiltroen til mine beregningers holdbarhed, at folk, der havde indsigt i arbejdernes økonom iske vilkår, reg­ nede med, at gennem sn itsudgiften for føde (øl, brænde­ vin og tobak ikke medregnet) for en arbejderf amile med børn lå på 12— 16 sk. pr. individ daglig,34 og forstande­ ren for 2. fattigd istrikt udtaler, at 12 sk. daglig pr. ind i­ vid må anses for et m inimum , det er nem lig, hvad der beregnes til de gamle paa Alm indeligt Hospital. En fam ilie på 4 personer å 12 sk. vil herefter have en årlig fødevareudgift på 182 rd. 3 mk., og hvis den tæller 5 personer, på 228 rd. 12 sk. Det vil erindres, at den „gen­ nem snitlige arbejderf am ilie“s fødevareudgifter beløb sig til 185— 190 rd., og at der her var tale om 2— 3 børn. Men hvorledes da med de fam ilier, der i tabel 3 opgives at have en udgift, som er adskillig mindre end den be­ regnede levnedsm iddeludgift på 185— 90 rd.? Som f. eks. arbejdsmand nr. 1, der har en udgift til føde, tobak og brændevin på i alt 138 rd. 64 sk. årlig eller 2 rd. 64 sk. ugentlig, skønt fam ilien består af 4 personer. Såfremt hans opgivelse er rigtig og fyldestgørende — at han for eksempel ikke er blevet bespist af arbejsgiveren på ar­ bejdspladsen eller har haft tilgang af egne haveproduk­ ter — kan man opstille følgende husholdningsbudget for ham:

Made with