HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår

113

T a b e l 5. Ugentlig udgift for husholdni ngsregnskab nr. i . Rugbrød 1 rd. 0 mk. 2 sk. Hvedebrød

1 mk. 12 sk. 2 mk. 8 sk. 1 mk. 12 sk. 3 mk. 1 mk. 3 sk. 2 mk. 4 sk.

1 pd. smør 1 pd. fedt .

Ost, kød, flæ sk ...... Varm mad 4 gange

1 rd. 4 mk.

Kaffe Sukker

I alt 4 rd. 2 mk. 9 sk. indvende, at det aldrig har eksisteret, men er en teore­ tisk konstruktion. Dette er ganske rigtigt, men bereg­ ningen har i alle fald den fordel, at den viser, hvad der bliver til overs, når de grundlæggende levnedsmidler: brød og madfedt, er indkøbt. Min beregning er opstillet i tabel 6. T a b e l 6. Ansl ået l evnedsmi ddel forbrug f or en „gennemsnitl ig arbe jder fami li e“.

4 rugbrød a 1 mk. 12 sk................ 7 mark 1 % pd. fedt a 2 mk......................... 3 55 1 pd. smør a 2 mk. 12 sk............ 2 „ 12 sk. *4 pd. kaffe med tilbehør ........ 1 3 „ 2 pd. puddersukker ....................... 2 8 „ 3 gange m iddagsmåltid a 2 mk. 6 95

levnedsm iddeludgifter i alt ........ 22 mark 7 sk. = 3 rd. 71 sk. Et levnedsm iddelbudget, som det overfor anførte, med en ugentlig udgift paa 3 rd. 71 sk. ligger nogle få sk il­ linger højere end den „gennemsnitlige arbejderfam ilie“s levnedsomkostninger, som var 3 rd. 64 sk. Nogle få sk il­ ling fra eller til spiller imidlertid en ringe rolle i kon

Made with