HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår 1 1 1 en beregning, der ifølge sagens natur er temmelig usik ­ ker, vil vi gøre et forsøg på på egen hånd at gå i gang med den endnu vanskeligere opgave at beregne „mad­ standarden“ for en „gennemsnitlig arbejderfam ilie“. Ved „gennemsnitlig arbejderfam ilie“ forstås her en fam ilie, hvis økonom iske vilkår former sig som gennemsnittet af de 9 fam iliers, for hvem der i tabel 3 findes særskilte oplysninger under udgiftspost II. Det er fam ilier bestå­ ende af 4— 5 personer med en gennemsnitlig indkomst pr. fam ilie af 311 rd. årlig og med en gennemsnitlig ud­ gift til føde, brændevin og tobak på 210 rd. eller 67,5 % af gennemsn itsindkom sten . Fradrager vi nu fra de 210 rd. den anslåede udgift til brændevin og tobak på gennem snitlig omkring 25 rd., får vi som egentlig føde­ vareudgift tilbage 185— 190 rd., d.v.s. en ugentlig lev­ nedsm iddeludgift på ca. 3 rd. 64 sk. Hvad kunne arbejderne købe herfor? Som ovenfor an­ tydet er vi så heldige at være i besiddelse af nogle hu s­ holdningsregnskaber, som Dansk Arbejdersamfund i sin iver for at belyse arbejdernes levevilkår fik sam let og sendt til indenrigsm inisteriet, som offentliggjorde dem i sin betænkning af 1874.31 På grundlag af disse regnskaber har jeg søgt at konstruere et fødevare­ budget med en udgift på omkring 3 rd. 4 mk. ugentlig. Og det forekommer mig, at opgaven ikke er så håbløs, som den ved første øjekast ser ud til, idet en meget be­ tydelig del af fødevareudgifterne for nævnte budget må anvendes til køb af brød og madfedt. Det er nemlig et forhold, som atter og atter fremhæves af forstanderne for fattigdistrikterne og for understøttelsesforeningerne, at jo mindre indkomsterne og derfor fødevareudgifterne er, jo mere tør kost og kaffe fortæres der. Det er en ting, der i og for sig kan vække forundring, idet man skulle antage, at grød, mælkemad og kartofler måtte være bil

Made with