HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

2

Otto Mackeprang D e n n e u d v ik lin g b le v b e g u n s tig e t a f fy r s te r n e , s om to g it a lie n s k e k a p e lm e s tr e , s a n g e r e o g k o m p o n is t e r i d e r e s t j e n e s t e .1 D o g ik k e b lo t i r e s id e n s b y e r n e , m e n o g s å i d e m in d r e m a r k a n te b y e r v a r d e r tr a n g til a t h ø r e it a li­ e n s k o p e r a k u n s t. F o r a t im ø d e k o m m e d e tte ø n s k e k om P ie tr o M in g o tti o g h a n s b r o d e r A n g e lo i 1 7 3 0 ’e r n e m e d e n fr em r a g e n d e o p e r a tr u p fr a I ta lie n til T y s k la n d . M in g o tti’e r n e s o p e r a tr u p v a r ik k e a le n e d e n æ ld s te , m e n t illig e d e n i k u n s t n e r is k h e n s e e n d e m e s t b e ty d e ­ lig e a m b u la n te tr u p , d er h a r e k s is te r e t . M e d e n s tr u p ­ p e n u n d e r P ie tr o M in g o ttis le d e ls e n å e d e h e lt op til D a n m a r k , v ir k e d e A n g e lo M in g o tti f ø r s t o g fr e m m e s t i d e n s y d lig e o g v e s t lig e d el a f T y s k la n d .2 I n it ia tiv e t til g æ s t e s p ille t u d g ik fr a F r e d e r ik V , s ik ­ k e r t in s p ir e r e t a f d r o n n in g e n , L o u is e , d a tte r a f E n g ­ la n d s k o n g e , G eorg II. I s it h j e m la n d v a r d r o n n in g e n u d e lu k k e n d e b le v e t o p d r a g e t m e d it a lie n s k m u s ik . O g m u s ik v a r fo r h e n d e e n liv s f o r n ø d e n h e d . I E n g la n d h a v d e h u n s a m m e n m e d s in e s ø s k e n d e h a f t H ä n d e l til læ r e r . O g så e fte r s in a n k o m s t til D a n m a r k g a v h u n s ig a f m e d a k t iv m u s ik u d f o ld e ls e , s å le d e s h a r h u n l e j ­ lig h e d s v is u d fø r t g e n e r a lb a s s t e m m e n v e d h o f k o n c e r ­ t e r .3 K o n g e n h a v d e in t e t im o d a t v is e d e n d a n s k e k u n s t al b e v å g e n h e d , m e n d e tte m å tte ik k e h in d r e , a t h a n s ø g te t ilf ø r t la n d e t a n d e n d r a m a tis k u n d e r h o ld n in g .4 U n d e r e t b e s ø g i H am b o r g h a v d e F r e d e r ik V s om k r o n p r in s t illig e m e d s in u n g e b r u d h a f t le j lig h e d til d e n 18. n o v em b e r 17 4 3 a t h ø r e s e ls k a b e t s o p f ø r e ls e a f P a o lo S c a la b r in is „ A r t a s e r s e “ ( t e k s t : P ie tr o M e ta sta - s io ) o g to d a g e s e n e r e : „ V e n c e s la o “ ( k o m p o n is t o g t e k s t f o r f a t t e r u b e k e n d t ) o g „ L a v e d o v a in g e g n o s a “ ( k o m p o n is t e n u b e k e n d t, m å s k e J o h a n n A d o lp h H a s s e , t e k s t a f T o m a s s o M a r ia n i) . D e t h ø j e p a r f a n d t s å s to r t b e h a g i s e ls k a b e t s p r æ s ta tio n e r , a t k r o n p r in s e n s e n d te d e t k læ k k e lig e g r a tia le r o g u d t a lt e s in b e k la g e ls e o v e r ,

Made with