HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

R. W illerslev

104

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår

1 0 5

T a b e l 3.

budgetter i 1872. Familiens beregi

19 arbejderfamiliers

n Fødevarer •+- tobak og brændevin

IV

iii RrænflseT. lys. vask

Ialt

Familieng størrelse

Hustruens indtægt

Mandens indtægt ugenti. 6 rd.

nede årlige indtægl

Klæder

Årlige husleje

I -I V

Fabriksarbejder ......................

4 4 3

ugenti.: 3 mk. af og til

78 rd. 65 rd. 78 rd. 72 rd. 60 rd. 60 rd. 72 rd. 60 rd. 72 rd. 68 rd. 60 rd. 60 rd. 60 rd. 60 rd. 66 rd. 54 rd. 60 rd. 60 rd.

138 rd. 64 sk.

69 rd. 32 sk.

286 rd.

ca. 320 rd. 300 rd. 300 rd. 300 rd. 300 rd. ca. 308 rd. ca. 380 rd.

1.

? 304 rd. 12 sk. ? 289 rd. 60 sk. ? 270 rd. 32 sk. ? 309 rd. 32 sk.

2 . 3. 4. 5. 6 . 7.

166 rd. 20 sk. 72 rd. 88 sk. 157 rd. 60 sk. 54 rd.

0 0 0 0

„ -

,,

55

......................

55

.....................

55

55

142 rd.

56 rd. 32 sk.

55

55

69% rd. 162 rd. 32 sk. 78 rd.

2

55

.....................

55

55

? 411 rd. ? 522 rd. 432 rd. 476 rd.

4 i mdl. gnsn. 24 rd.

ugenti.: 3 mk. i 9 mdr. ugenti.: 1 rd. i 10 mdr.

351 rd.

55

.....................

\

28 „ 42 „ 30 „ 28 „ 27 „ 26 „ 26 „ 24 „ 24 „ 29 „ 26 „ 30 „ 25 „

416 rd.

6

55

......................

8 . Porcelænsarbejder ......... 5 9. Glasurarbejder ................ .. 4 10 . Fajancearbejder ........... 2 13. Træarbejder ..................... 4 14. Dagarbejder ....................... 5 15. Arbejder .............................. 6 16. Håndværker-arbejder ... . 8 18. Skomager ........................... . 3 19. Skræddersvend ................. 5 17. 55 •• • 6 11 . 1 2 . 55 ................. ............... 6 7 „

450 rd.

504 rd. 360 rd. 336 rd. 324 rd. 312 rd. 312 rd.

0 0 0 0 0 0

372 rd. 80 sk.

404 rd. 406 rd.

260 rd. 286 rd. 264 rd.

72 rd. 60 rd.

? 436 rd. 32 sk.

368 rd. 32 sk.

? 324 rd. ? 346 rd. ? 346 rd. ? 456 rd. ? 383 rd. ? 399 rd.

?

ugenti.: 3 mk. intet bestem t årlig: 20 rd. ugenti.: 3% mk. årlig: 30-—36 rd.

286 rd. 286 rd. 390 rd.

ca. 315 rd. ca. 300 rd. 368 rd. ca. 340 rd. ca. 395 rd. ca. 320 rd.

329• rd. 32 sk. 333i rd., 64 sk.

420 rd.

48 rd.

312 rd.

månedi.: 2 rd. til tider

udfundet ved at multiplicere med 50; hvor den an- gives i månedlig gennemsnit, er den udfundet ved at multiplicere med 12. Det fremgår af tabellen, at arbejdernes årslønninger, således udfundet, har lig­ get mellem 288 og 504 rd. Nu er det jo givet, at vi aldrig kan nå til med bestemthed at afgøre, om disse opgivelser er rigtige. På forhånd må man anse det som mest sandsynligt, at de ligger noget i underkanten. Hvad vi imidlertid kan gøre, er at sammenligne dem med an­ dre oplysninger om årsindtægten for arbejdere. Jørgen Pedersen kommer til den konklusion, at den alminde­ lige eller hyppigst forekommende årsindtægt for ikke-

medlem af sygeforsikring, skønt det i 1872 langtfra var alm indeligt, at arbejdsmænd og fabriksarbejdere var forsikrede,15 en enkelt var tilmed tilslu ttet et våbenbro- derselskab. Der er altså adskilligt, der peger henimod, at vi ikke står over for de ringest stillede arbejdere. I tabel 3 gives derefter en oversigt over de 19 arbej­ derfam iliers budgetter, idet vi for udgifternes vedkom ­ mende har været nødsaget til at indskrænke os til de 4 fundamentale udgiftsposter: bolig, mad (incl. tobak og brændevin), brændsel og belysning, samt klæder. Hvad nu indtægtssiden angår, er den årlige indtægt i de tilfæ lde, hvor mandens indkom st angives pr. uge,

Made with