HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår 1Q3 Før vi går over til en omtale af tabellen i alm indelig­ hed, er der grund til at gøre opmærksom på den excep­ tionelt høje løn, som en af arbejderne får, nemlig 9 mark 6 sk. daglig. Det drejer sig om en porcelænsarbejder, og vi ved andetsteds fra, at en porcelænsarbejder tjener knapt 6 mark daglig.13 Forklaringen må være, at ved­ kommende arbejder enten har indtaget en overordnet stilling eller haft noget særlig besværligt eller farligt arbejde. I dette tilfæ lde måske det sidste, idet han be­ mærker, at man ved hans profession er udsat for lunge­ svindsot. En sammenligning mellem denne tabels opgivelser og dem i tabel 1 og hos Jørgen Pedersen vil i øvrigt vise, at tallene i tabel 2 altså gennemsnitlig ligger højere end hos Jørgen Pedersen. Forklaringen er den, at Jørgen Pe­ dersen går ud fra daglønnen ifølge lønningslisterne, altså uden merfortjeneste ved eventuel akkord eller over­ arbejde, medens vi her har at gøre med den virkeligt ud­ betalte løn (gennem snitlig pr. dag). I øvrigt vil den om­ stændighed, at de af arbejderne opgivne indtægter lig­ ger betydeligt højere end lønningslisternes angivelser, styrke vor tillid til nøjagtigheden af arbejdernes op lys­ ninger, så at der altså formentlig ikke er tale om, at de er angivet væsentlig for lavt. Men yderligere kan vi vel af de forholdsvis høje indkomster slutte, at vi her står over for bedrestillede arbejdsmænd. I alle tilfælde var flertallet af dem i fast arbejde året rundt, kun for nogle fås vedkommende oplyses, at det var ustadigt eller kun fast for et vist antal måneder. Vi ved yderligere fra Dansk Arbejdersamfunds 1. kreds, at skemaet blev be­ svaret „i Henhold til de tildels gunstigste Tilfælde blandt den arbejdende Befolkn ing“, og at man kun interviewede de arbejdere, der var medlemmer af samfundet.14 Det samme har antagelig været tilfæ ldet inden for 4. kreds. Yderligere må fremhæves, at alle de 19 arbejdere var

Made with