HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

102 R. W illerslev For en række virksomheder, hvor der betales forskel­ lige satser om sommeren og om vinteren, er begge satser opført. Man ser, at daglønnen ifølge tabellen svingede mellem 5 mark i vinterhalvåret og 7 mark 4 sk. i h el­ årsløn. Denne sidste løn gaves til arbejdere ved et suk ­ kerraffinaderi og ligger formentlig så forholdsvis højt, da der her er tale om sæsonarbejde. Men er disse opgivelser rigtige? Det fremgår af det ovenfor nævnte, at der er tale om oplysninger fra ar­ bejdsgiverside, og det er sandsyn ligt — og kan i øvrigt illustreres ved adsk illige eksempler,10 at disse vil have en tendens til at ligge i overkanten. Lad os derfor sam ­ menligne med de af Jørgen Pedersen for året 1872 op­ givne lønninger.11 Herefter havde en arbejdsmand: ved stadsingeniørens kontor ............. 5 mark i dagløn paa Gammel Carlsberg ...................... 4% mark „ ved Ingeniørkorpset ............................. 5 mark 6 sk. „ ved den Grønlandske Handel .......... 7 mark „ hos Jacob Holm og Sønner .............. 5 mark „ andre arbejdsmænd ............................... 5 mark 12 sk. „ Jørgen Pedersens opgivelser er for flertallets vedkom­ mende uddraget af lønningslister, og hvor der er tale om forskellige satser om sommeren og vinteren, er det de første, der er benyttet. En sammenligning med angivel­ serne i tabel 1 vil vise, at disse som ventet blev rundet opefter. Lad os derefter betragte de af Dansk Arbejdersam­ funds 4. kreds opgivne udbetalte lønninger for 19 ar­ bejdere.12 Den udbetal te løn til 19 arbejdere, gennemsni tl i g pr. dag. T a b e l 2. l 8 „ å 6 mk. 3 arbejdere å 5 mk. 8 sk. 1 „ å 6 mk. 4 sk. å 5 mk. 12 sk. 2 arbejdere å 6 mk. 8 sk. 1 „ å 6 mk. 11 sk. 2 „ å 6 mk. 15 sk. 1 „ å 9 mk. 6 sk.

Made with