HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Kongens Nytorv med Charlottenborg i 1740’erne. Efter Laurids Thura: Den danske V itruvius I (1746).

PIETRO MINGOTT1S OPERAOPFØRELSER I KØBENHAVN 1 7 4 7 - 5 6 Af O T T O M A C K E P R A N G F or t o å r h u n d r e d e r s id e n f ik K ø b e n h a v n å r e fte r år b e s ø g a f et o m r e js e n d e it a lie n s k o p e r a s e ls k a b . D is s e b e s ø g , d er p å m a n g e m å d e r k om til a t s æ tte sp o r i h o v e d s ta d e n s m u s ik liv , in d le d te s 174 7 og e n d te m ed e t u o m s tø d e lig t k r a k 17 5 6 . S jæ le n i f o r e ta g e n d e t v a r P ie tr o M in g o tti, fø d t i V e ­ n e d ig om k r in g år 1 7 0 0 . I T y s k la n d v a r fr a m id te n a f 1 6 0 0 -ta lle t e n n a t io n a l-t y s k o p e r a v e d a t få f a s t b u n d u n d e r s ig . M en i b e g y n d e ls e n a f 1 7 0 0 -ta lle t b le v d en a tte r fo r tr æ n g t a f d e n it a lie n s k e o p e r a , h v is s ø d t b e ­ r u s e n d e to n e r f a n d t s tø r r e og s tø r r e u d b r e d e ls e o g e f ­ te r h å n d e n t ilr e v s ig h e r r e d ø m m e t h e le E u r o p a o v er.

i

Made with