HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

98 R. W illerslev søgelser over arbejderspørgsmålet på landet i årene op til 1871.1 På grundlag af et meget fyldigt lønmateriale og en 5— 6 husholdningsregnskaber for arbejder- eller husmandsfam ilier tegner han et meget mørkt billede af landbrugsproletariatets levevilkår. Nogle år senere, i 1881, udgav læge Th. Sørensen, der var samtidens må­ ske kyndigste sociale forsker, en omhyggelig og detaille­ ret redegørelse for landarbejdernes vilkår i jyske hede- amter på grundlag af undersøgelser fra 1879 og 1880.2 Undersøgelserne er overvejende koncentreret til Ålborg amt, men skønt landarbejderlønningerne fremviser stærke svingninger fra egn til egn, har Th. Sørensens arbejde formentlig mere end lokal interesse, idet land­ arbejderlønningerne for det undersøgte amt synes at ligge omkring gennem sn ittet for hele landet.3 Forfatte­ ren giver en indgående redegørelse for 53 arbejderfam i­ liers indtægter og udgifter på grundlag af oplysninger, indhentet hos arbejderne selv. Om købstadsarbejderne, såvel de faglærte som de ufaglærte, har Th. Sørensen ligeledes fremdraget en række interessante oplysninger i sin bog: „Et Bidrag til Belysning af Købstadsarbejderes V ilkaar“, som udkom i 1880. Den er bygget over 22 arbejderfam iliers budgetter i Hobro i 1879. Også den officielle statistik begyndte at røre på sig i dette tidsrum . Som følge af „den Opmærk­ somhed, som Arbejderspørgsmaalet i de senere Aar har vakt her i Landet som i Udlandet, en Opmærksomhed, som er blevet holdt vaagen ved de saa hyppigt tilbageven­ dende Arbejdsnedlæggelser“, besluttede indenrigsm in i­ steriet at indhente oplysninger om arbejdernes forhold, „for at disse kunne tjene som Grundlag for senere Drøf­ telser og mulige Foranstaltn inger til at raade Bod paa de Mangler, som maatte vise sig at være til Stede“. Resulta­ tet af denne undersøgelse offentliggjordes i 1874 i „Op­ lysninger om Arbejdernes økonom iske Vilkaar i Konge

Made with