HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

KØBENHAVNSKE FABRIKSARBEJDERES OG ARBEJDSMÆNDS VILKÅR OMKRING 1870 Af R. W I L L E R S L E V H vorledes var de danske arbejderes økonomiske vil­ kår i tiden omkring 1870, da industrialiseringen med saa stor kraft slog igennem? Det er indlysende, at det er et problem af vidtrækkende interesse i mange hen­ seender. Jeg vil indskrænke mig til her i indledningen blot at nævne, at arbejdernes økonomiske vilkår natur­ ligvis har spillet en rolle for selve industrialiseringspro­ cessen, idet arbejdslønnen er en så væsentlig del af indu­ striens produktionsomkostninger. Jo ringere arbejdsløn­ nen var, jo mere intens måtte — alt andet lige — indu­ strialiseringsprocessen blive. Og så vidt man kan skøn­ ne, foregik denne proces meget hurtigt og forandrede på indgribende måde landets økonomiske struktur i løbet af få årtier. Der hersker ingen tvivl om, at denne industrialisering havde sit centrum i hovedstaden, hvad der i denne forbindelse medfører, at problemet om de københavnske arbejderes vilkår har sin særlige inter­ esse. H istorikeren er langtfra uden holdepunkter, når det drejer sig om landarbejdernes og købstadsarbejdernes stilling. V igtigst i så henseende er den fremragende og socialt interesserede økonom V. Falbe Hansens under

Made with