HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

96 N iels Friis 7. Oktav 4’. — 8. Cornet 4-6f. — 9. Bombardo 16’. — 10. Tromba 8’. —• 11. Clarino 4’. 2. Manual: 1. Bordun 16’. — 2. B assethom 8’. — 3. F lauto tra­ verso 8’. — 4. Bordun 8’. — 5. Salicional 8’. — 6. Sp idsfløjte 4’. — 7. Principal 4’. — 8. Kvint 22/3\ — 9. Oktav 2’. — 10. Terts 13/5\ — 11. Klarinet 8’. 3. Manual: 1. Bordun 16’. — 2. V iolin-P rincipal 8’. — 3. Quinta- tón 8’. — 4. Fugara 8’. — 5. Voce celeste 8’. —6.Bordun 8’.— 7. Oktaviante 4’. — 8. Oktavin 2’. — 9. Mixtur 3f. — 10. Obo 8’. 3.Principal16’.— 4. Principal 8’. — 5. Bordun 8’. — 6. F løjte 4’. — 7. Basun 16’. —• 8. Tromba 8’. — 11. Tromba armónico 8’. — 12. Clarino 4’. Pedal: 1. Bordun 32’. — 2. Subbas 16’. —

Made with