HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Trinitatis Kirkes Orgler og Organister 93 to Aarhundreder Instrumenter klang, der tælles blandt de bedste, som kendes i Danmark, har Traditioner at vise tilbage til, Traditioner, som har betydet noget i vort Lands Musikhistorie.

NOT ER OG HENV I S N I NGER

1) Acta consistorii 22. Jan. 1659 (R. A.). 2) Om Hans Christoff Frietzsch og hans Virksomhed i Danmark, se N iels F riis: Orgelhygning i Danmark efter Christian den Fjerde (Dansk Musik-Tidsskrift 1944, P. 170— 71). 3) Begge i Pakke 655, Universitetets Arkiv (R. A.). 4) Af de to D ispositioner saa den til et Orgel paa 42 Stemmer saaledes ud: Overværk (m ellem ste K laver): 1. Principal 16’. — 2. Bordun 16’. — 3. Quintadena 16’. — 4. Octava 8 ’. — 5. H ohlflöit 8 ’. — 6 . Oc­ tava 4’. — 7. Sup Octava 2’. — 8 . R auschpfeiff 2’. — 9. Nasat 3’ ( 22 / 3 ’). — 10. Mixtur 8 f. — 11. Zimhel 3f. — 12. Trompet 16’. Brystværk (øverste Klaver) : 1. Grobflöit 8 ’. — 2. Octava 4’. — 3. Quintadena 4’. — 4. Q uerpfeif/Stillpfeif 4’. — 5. Gedoppelt Zimhel. — 6 . Regal 8 ’. Rygpositiv (underste Klaver) : 1. Principal 8 ’. — 2. Gedakt 8 ’. — 3. Quintadena 8 ’. — 4. Octava 4’. — 5. B lockflöit 4’. — 6 . Sup Octava 2’. — 7. S iefloit IV 2 ’ (D /V )- — 8 . Sedez 1’. — 9. Sexq: Al­ tera 2f. — 10. Scharff 6 f. — 11. Trompet 8 ’. — 12. Krumbhorn 8 ’. Pedal: 1. Principal 16’. — 2. Untersatz 16’. — 3. Octava 8 ’. — 4. Octava 4’. — 5. Sup Octava 2’. — 6 . Nachthorn 4’. — 7. Feld- p feiff 2’. — 8 . Mixtur 6 f. — 9. Bosaun 16’. — 10. Trompet 8 ’. — 11. Dulcían 8 ’. — 12. Schalmey 4’. Orglet paa de 40 Stemmer var disponeret saaledes: Overværk: 1. Principal 8 ’. — 2. Bordun 16’. — 3. Spilfloit 8 ’. — 4. Gedakt 8 ’. — 5. Octava 4’. — 6 . Querpfeiff 4’. — 7. Spielfloit 4’. — 8 . Superoctava 2’. — 9. Gemshorn 2’. — 10. Mixtur 5f. — 11. Zimbel 3f. — 12. Trompet 8 ’. Brystværk: 1. Gedakt 8 ’. — 2. Octava 4’. — 3. Holfloit 4’. — 4. Supoctava 2’. — 5. Sedez 1’. — 6 . Siefloit D /V (IV 3 ’). — 7. Regal 8 ’. — 8 . Regal 4’.

Made with