HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

92 N iels Friis træffelige sønderjydske Musiker-Dynasti Matthison- Hansen, Godt fred Matthi son-Hansen (1832— 1909), Or­ ganist ved Trinitatis Kirke. Ogsaa han var en central Skikkelse i sin Tids danske Musikliv; hans Indsats laa bl. a. paa det pædagogiske Omraade, og han øvede den ikke m indst som Lærer ved og Meddirektør for Musik­ konservatoriet. Godtfred Matthison-Hansen var im idler­ tid tillige Orgelspiller, en af de faa af Format i sin Tid, og havde vundet et Navn som saadan ogsaa i Udlandet, hvor han havde mange Forbindelser blandt fremragende Musikere, bl. a. Liszt. Det er værd at notere, at Trinitatis Kirke, mens han stod i sin fulde Kraft, blev et Slags Orgelspillets Centrum herhjemme; gennem mere end tyve Aar holdt han her sine stærkt paaskønnede „Orgel­ foredrag“, Koncerter, ved hvilke Kompositioner af Or­ gelsp illets store gennem Tiderne, fra Bach til César Franck, kom til Udførelse, stedse i en omhyggelig, stil­ korrekt og gennemarbejdet Gengivelse. Matthison-Hansen efterfulgtes ved sin Død i 1909 (fra 1910) af Edgar Henrichsen (f. 1879), der i 1907 var ble­ vet ansat som Kantor ved Kirken, og som derefter be­ klædte baade denne Stilling og Organist-Posten. I hans Funktionstid gennemgik Orglet i 1915 ved Knud Olsens Efterfølger og Svigersøn, Imm. Starup, en gennemgri­ bende Ombygning og Udvidelse, ved hvilken den rent mekaniske Aktion afløstes af den dengang moderne og stærkt udnyttede pneumatiske Aktion. Orglet fik heref­ ter, stadig opstillet bag Carstens’ k lassiske Facade, men uden nogen organisk T ilknytn ing til denne, 42 klingende Stemmer, fordelt paa tre Manualer og Pedal.54 I April 1947 afløstes Edgar Henrichsen paa Trinitatis Kirkes Organistbænk af Jægersborg Kirkes Organist, mag. art. F inn Viderø (f. 1906), i hvis Lod det saaledes falder at føre Traditionerne videre og skabe nye. Thi og­ saa Trinitatis Kirkes Orgelpulpitur, fra hvilket gennem

Made with